Näringslivsenheten

Näringslivsenheten är till för företagarna och för att fånga upp näringslivets behov.

Näringslivsenheten är en förmedlande länk till kommunens organisation och hjälper till vid kontakt med olika myndigheter. Lokalt verkar vi för att åstadkomma ett bra näringslivsklimat samt göra Lerums kommun attraktiv för företagare.

Regionalt samarbetar näringslivsenheten med de andra kommunerna i Göteborgsområdet inom Business Region Göteborg.

Näringslivsenhetens uppdrag 

Enhetens uppdrag är att fungera som kommunens resurs i frågor kopplade till näringslivets utveckling i Lerums kommun, inklusive etablerings-, plan-, mark-, och exploateringsfrågor, utveckling av befintliga företag, arbetsmarknadsfrågor och utveckling av kommundelscentra - samt att fungera som stöd till kommunen i sin myndighetsutövning gentemot företag (tillstånd, regler, tillsyn etcetera).

Enheten skall också säkerställa att Lerums kommuns lokala tillväxt sker utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Enheten skall hålla sig uppdaterad inom global, nationell och regional näringslivsutveckling och utarbeta långsiktiga förslag och åtgärder relaterade till detta.

Etablering

Enheten ska handlägga samtliga inkommande etablerings-/expansionsförfrågningar med hög servicenivå och samtidigt ta hänsyn till gällande styrverktyg (ÖP, program, strategier) - i tidig samverkan med andra berörda avdelningar inom kommunen.

Enheten skall tillhandahålla relevant underlag inför löpande politiska beslut om nyetableringar och expansion av verksamheter i kommunen.

Enheten skall proaktivt verka för nya företagsetableringar inom de branschområden som löpande fastslås i verksamhetsplanen - genom aktiv införsäljning av regionens tillgångar på för dessa branscher centrala arenor.

Turism

Enheten skall fungera som kommunens resurs i frågor kopplade till Lerums kommuns utveckling som turistdestination.

Enheten ska hålla sig uppdaterad om globala, nationella och regionala trender och utvecklingstendenser inom besöksnäringen samt utarbeta långsiktiga förslag och åtgärder relaterade till dessa.

Enheten skall arbeta för att definiera Lerums kommuns unika profil som turistdestination och säkerställa att kommunikation av dessa tillgångar sker genom strategiskt valda och kostnadseffektiva kanaler.

Övrigt

Enheten skall aktivt delta i Göteborgsregionens arbete med strategiska tillväxtfrågor och där bevaka Lerums kommuns unika perspektiv.

Enheten skall säkerställa att företagare i Lerums kommun har största möjliga kunskap om och utbyte av regionens olika tillväxtprogram och andra förekommande stödåtgärder.

Enheten skall verka för ett gott lokalt företagsklimat genom att tillhandahålla neutrala mötesplattformar för utbyte och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, inkl. kommunen själv.

Enheten ska arbeta för att tydliggöra kommunens roll, funktion och nytta för det enskilda företaget och kommunicera detta genom strategiskt valda och kostnadseffektiva kanaler.