Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Om Näringslivsenheten

Kommunens näringslivsenhet jobbar för att Lerum ska vara en bra företagskommun där företagen trivs, växer och vill etablera sig. Vi arbetar med utveckling, stöd och rådgivning. Företagslotsen erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att hitta rätt kontakter inom kommunen eller bland aktörer som jobbar med företagsservice.

Näringslivsservice och Näringslivsutveckling

Näringslivsenheten är till för företagarna för att fånga upp näringslivets behov. Enheten är en förmedlande länk till kommunens organisation och hjälper till vid kontakt med olika myndigheter. Lokalt verkar vi för att åstadkomma ett bra näringslivsklimat samt göra Lerums kommun attraktiv för företagare.

Regionalt samarbetar näringslivsenheten med de andra kommunerna i Göteborgsområdet inom Business Region Göteborg.

Enhetens uppdrag är att fungera som kommunens resurs i frågor kopplade till näringslivets utveckling i Lerums kommun, inklusive etablerings-, plan-, mark-, och exploateringsfrågor, utveckling av befintliga företag, arbetsmarknadsfrågor och utveckling av de olika kommundelarna. Enheten ska också fungera som stöd till kommunen i sin myndighetsutövning gentemot företag inom områden som tillstånd, regler, tillsyn och liknande.

Enheten skall också säkerställa att Lerums kommuns lokala tillväxt sker utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Företagslots

Företagslotsen är till för dig som redan har ett företag eller som funderar på att starta ett. Företagslotsen erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att hitta rätt kontakter inom kommunen eller bland aktörer som jobbar med företagsservice.

Företagslotsen erbjuder bland annat följande:

• Förenklade myndighetskontakter och hjälp till rätt beslutsväg
• Tips om ledig mark och lokaler för verksamhet
• Hjälp med information om kommunala tillstånd
• Hjälp att hitta rätt blanketter

Turism

Enheten skall fungera som kommunens resurs i frågor kopplade till Lerums kommuns utveckling som turistdestination.

Enheten ska hålla sig uppdaterad om globala, nationella och regionala trender och utvecklingstendenser inom besöksnäringen samt utarbeta långsiktiga förslag och åtgärder relaterade till dessa.

Enheten skall arbeta för att definiera Lerums kommuns unika profil som turistdestination och säkerställa att kommunikation av dessa tillgångar sker genom strategiskt valda och kostnadseffektiva kanaler.

Övrigt

Enheten skall aktivt delta i Göteborgsregionens arbete med strategiska tillväxtfrågor och där bevaka Lerums kommuns unika perspektiv.

Enheten skall säkra att företagare i Lerums kommun har största möjliga kunskap om och utbyte av regionens olika tillväxtprogram och andra förekommande stödåtgärder.

Enheten skall verka för ett gott lokalt företagsklimat genom att tillhandahålla neutrala kontaktytor för utbyte och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, inklusive kommunen själv.

Enheten ska arbeta för att tydliggöra kommunens roll, funktion och nytta för det enskilda företaget och kommunicera detta genom strategiskt valda och kostnadseffektiva kanaler.