LAB190 är samverkan kring hållbar utveckling

LAB190 är en långsiktig samverkansplattform för att skapa ett modellområde för hållbar utveckling i landskapet längs väg 190 från Hjällbo till Nossebro. I det arbetet deltar förstås Lerums kommun.

Väg 190 är cirka 70 km lång skär genom fyra kommuner; Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Det ingår i en av de gröna kilar som i Strukturbilden för Göteborgsregionen (GR) lyfts fram som viktiga för en hållbar samhällsutveckling.

Sammanhängande landskap

Samverkan inom LAB190 utgår från den Europeiska landskapskonventionen och intentionerna i den. Begreppet landskap är centralt. Ett landskap hänger samman oavsett territoriella eller ämnesmässiga gränser. En annan viktig utgångspunkt är invånarnas möjligheter att påverka och bidra till landskapets utveckling. Vi tror att en bred samverkan kring områdets utveckling stärker samspelet mellan stad och land.

Mat, turism och infrastruktur

LAB 190 initierades 2013 genom en förstudie där Västarvet bjöd in representanter från Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga (tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund och Länsstyrelsen Västra Götaland) till en bussresa längs väg190 och ett uppföljande seminarium. Vid det senare enades deltagarna om att MAT, TURISM och INFRASTRUKTUR var tre angelägna teman att fokusera samverkan kring.

En arbetsgrupp bildades som tog fram ett samverkansavtal där viljeinriktningen mellan parterna fastslogs. Parter i LAB190 är Göteborg/Stadsdelsförvaltningen Angered, Lerums kommun, Alingsås kommun, Essunga kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Västarvet/Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg samt Länsstyrelsen.