Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Upphandlingsråd och Myndighetsråd

Som komplement till myndighetsrådet har Lerums kommun även inrättat ett upphandlingsråd och ett myndighetsråd med syftet att specifikt behandla frågor som rör dessa verksamhetsområden.

Upphandlingsråd

Upphandlingar är en viktig fråga för kommunen och för kommunens företagare. Att främja en förståelse för varandras uppdrag och verksamheter underlättar för goda upphandlingar och inköp. Att kommunen med näringens hjälp kan utveckla upphandlingarna så att de blir enklare att förstå, genomföra och tillgängliggöra för så många som möjligt är en prioriterad fråga för Lerums kommun och gynnar god samverkan. 

Syfte med ett upphandlingsråd

 • att främja utvecklingen av en fungerande offentlig upphandling
 • att stärka banden mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer
 • att fånga synpunkter på kommunens inköp och upphandlingar
 • ett diskussionsforum för branschfrågor
 • att fungera som ett etiskt råd gällande upphandlingsfrågor

Deltagare i upphandlingsrådet

 • Upphandlingchef
 • Sektorchef Samhällsbyggnad
 • Näringslivsansvarig i Lerums kommun
 • Representant ifrån Företagarnas lokala organisation i Lerums kommun
 • Representant ifrån FFLK
 • Representant ifrån LRF
 • Representant ifrån politiken

Om gruppen anser det vara lämpligt så kan en till två personer till väljas in som representanter ifrån näringsliv eller efterfrågad organisation.

Upphandlingsrådet träffas fyra gånger per år och återrapporterar till Näringslivsrådet. 

Myndighetsråd

Myndighetsrådets syfte är att genom dialog verka för ett ökat ömsesidigt förstående när det gäller myndighetsfrågor såsom olika former av tillsyn, tillstånd, bygglov och liknande.

Deltagande funktioner

 • 4 representanter från näringslivet
 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Oppositionsråd
 • Verksamhetschef för myndighetsutövning
 • Företagslots

Möten

Myndighetsrådet (MR) sammanträder vid minst fyra tillfällen per år och återrapporterar till Näringslivsrådet. Efter avslutat år utvärderas rådets uppdrag och innehåll. Rådet startas upp våren 2016 och avslutas då Näringslivsrådet beslutat att det inte längre fyller någon funktion.

Under dessa möten ska olika frågor lyftas som företagare inom kommunen företrädesvis genom sina representanter i näringslivsrådet (NR) lyft fram. Representanterna i NR åtar sig att återkoppla till sina medlemmar vad som diskuterats och vad resultat blev. 

De politiska representanterna samt de kommunala tjänstemännen kan också lyfta aktuella frågor till rådet för information men även så att rådet kan fungera som en dialoginstans för frågor som rör myndighetsutövning.