Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Upphandlingsråd & Myndighetsråd

Inrättande av upphandlingsråd och myndighetsråd i Lerums kommun

Upphandlingsråd:

Upphandlingar är en viktig fråga för kommunen och för kommunens företagare. Att främja en förståelse för varandras uppdrag och verksamheter underlättar för goda upphandlingar och inköp. Att kommunen med näringens hjälp kan utveckla upphandlingarna så att de blir enklare att förstå, genomföra och tillgängliggöra för så många som möjligt är en prioriterad fråga för Lerums kommun och gynnar god samverkan. 

Syfte med ett upphandlingsråd:

• att främja utvecklingen av en fungerande offentlig upphandling
• att stärka banden mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer
• att fånga synpunkter på kommunens inköp och upphandlingar
• ett diskussionsforum för branschfrågor
• att fungera som ett etiskt råd gällande upphandlingsfrågor

Sammansättning av upphandlingsrådet:

• Sektorchef Infrasupport – ansvarig för upphandlingar
• Upphandlingsansvarig tjänsteman
• Sektorchef sektor samhällsbyggnad Lerums kommun
• Näringslivsansvarig i Lerums kommun
• Representant ifrån Företagarnas lokala organisation i Lerums kommun
• Representant ifrån FFLK (Företagarföreningen i Lerum)
• Representant ifrån LRF
• Representant ifrån Västsvenska handelskammaren
• Representant ifrån politiken

Om gruppen anser det vara lämpligt så kan en till två personer till väljas in som representanter ifrån näringsliv eller efterfrågad organisation

Upphandlingsrådet träffas fyra gånger per år och återrapporterar till Näringslivsrådet. 

Myndighetsråd:

Att genom dialog verka för ett attraktivt och välmående företagsklimat i Lerums kommun när det gäller myndighetsfrågor (miljötillstånd, livsmedelskontroll och bygglov mm)

Deltagande funktioner: 4 representanter från näringslivet, Kommunstyrelsens ordförande, Verksamhetschef för Miljöenheten och Bygglovsenheten, Utvecklingschef, Näringslivsansvarig.

Syfte: Att gemensamt verka för ett attraktivt och välmående företagsklimat i Lerums kommun.

Uppdrag: På Näringslivsrådets möte den 25 januari 2016 lyftes en önskan om att bilda arbetsgrupp för bland annat myndighetsutövningsfrågor. Denna arbetsgrupp härefter kallad Myndighetsrådet (MR) kommer att träffas vid minst fyra tillfällen per år och återrapporterar till Näringslivsrådet. Efter avslutat år utvärderas rådets uppdrag och innehåll. Rådet startas upp våren 2016 och avslutas då Näringslivsrådet beslutat att det inte längre fyller någon funktion.

Under dessa möten ska olika frågor lyftas som företagare inom kommunen företrädesvis genom sina representanter i näringslivsrådet (NR) lyft fram. Representanterna i NR åtar sig att återkoppla till sina medlemmar vad som diskuterats och vad resultat blev. 

De politiska representanterna samt de kommunala tjänstemännen kan också lyfta aktuella frågor till rådet för information men även så att rådet kan fungera som en dialoginstans för frågor som rör myndighetsutövning.

Uppföljning: I slutet av året ska en uppföljning göras för att kontrollera att frågorna till rådet har beretts samt återkopplats.

Årsvis planering: I slutet av året görs även en planering inför kommande år.