Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Rostiga cisterner är en risk

Cisterner kan rosta sönder inifrån även om de bara ska innehålla olja. Anledningen är att det alltid finns lite fukt som med tiden kan angripa metallen.

Många av de cisterner som finns är utsatta för rostangrepp. Det är fastighetsägaren som ansvarar för cisternen och att den är tät. En sanering från ett läckage av oljespill kan bli både kostsam och ta lång tid.

Regler för cisterner

Hantering, till exempel förvaring i cisterner exempel villatankar, farmartankar, industricisterner med mera, som rymmer mer än 1 kubikmeter eller mer än 250 liter inom vattenskyddsområde omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor och som har beteckningen Här kan du klicka för att läsa dem Naturvårdsverkets föreskrifter 2017:5.

Vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden gäller hårdare regler eftersom man inte vill riskera att dricksvattnet påverkas vid eventuella utsläpp. I kommunen finns fyra vattenskyddsområden:

  • Öxsjön och Stora Stamsjöns vattenskyddsområde
  • Gråbo vattentäkt
  • Skallsjö vattentäkt
  • Sjöviks vattentäkt

Du hittar mer information om vattenskyddsområdena via länkarna längst ner till vänster. 

Återkommande kontroll

Cisterner och tillhörande rörledningar ska kontrolleras regelbundet enligt regler från myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap 2018:3. Där framgår också vilka kontrollintervaller som gäller för olika typer av cisterner.

Cisterner som tas ur bruk

Cisterner som tas ur bruk, slutar att användas ska tömmas, rengöras och i första hand tas bort. Det ska också anmälas till miljöenheten. Tömning och rengöring bör utföras av för uppgiften sakkunnig firma. Restprodukter skall behandlas som farligt avfall. Viktigt är också att påfyllnings- och luftningsrör tas bort eller åtgärdas på annat sätt så att påfyllning av misstag inte kan ske.

Information till miljöenheten

Om en ny cistern ska installeras så ska det anmälas skriftligt till Miljöenheten senast fyra veckor innan installationen. Kopior från kontroller som utförs i samband med installationen och periodiska kontroller ska skickas in till Miljöenheten.

Skydd mot spill och läckage

Det är viktigt att skyddsåtgärder vidtas så att spill eller läckage inte sker till omgivande mark och vatten.

För utomhuscisterner ovan mark innebär detta normalt att cisternen placeras under tak, på hårdgjord invallad yta samt förses med påkörningsskydd. Andra lösningar, såsom exempelvis dubbelmantling, kan också tänkas.

För inomhuscisterner kan ett utrymme utan golvavlopp och med förhöjd tröskel ersätta invallning. En förutsättning är då att golv, väggar och trösklar är helt täta. Saknas trösklar eller rummet är försett med golvbrunn skall cisternen dock vallas in. Invallning bör omfatta hela den volym som kan rinna ut ur cisternen.

Om skyddsåtgärder planeras så ta gärna kontakt med miljöenheten för en diskussion kring utformning med mera.

Mer information om regler kring cisterner finns i länkarna nedan.