Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar.

Det finns många olika typer av köldmedier. Om du äger en utrustning med så kallade HCFC eller HFC-köldmedier har du ett antal skyldigheter, eftersom dessa föreningar bidrar till växthuseffekten. HCFC-föreningar bryter även ned ozonskiktet, vilket innebär att mer UV-strålning når ned till jordytan.

Lagstiftning

Lagstiftningen inom köldmedieområdet genomgår just nu förändringar. En ny EU-gemensam F-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och en ny svensk lagstiftning som kompletterar denna håller på att tas fram.

Den lagstiftning du bör känna till är främst förordning (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen samt F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser).

Anmälan

Innan installation av stationär utrustning (aggregat) med köldmedier med en köldmediemängd på 10 kg eller mer görs så ska du anmäla det till miljöenheten.

Årlig rapportering

Årsrapportering ska lämnas in till miljöenheten tidigast den 1 januari och senast den 31 mars varje efterföljande år för stationära anläggningar innehållande sammanlagt minst 10 kg köldmedium. Årsrapporten skall omfatta föregående kalenderår. Om det på samma fastighet finns flera utrustningar (aggregat) med samma operatör så bildar utrustningarna tillsammans en anläggning.

Årsrapporten skickas till:
Lerums Kommun
Miljöenheten
443 80 Lerum

eller e-post: miljoenheten@lerum.se

Påföljder - miljösanktionsavgifter

Om du inte följer gällande lagstiftning till exempel att genomföra kontroller inom rätt intervall eller lämna in årsrapport i tid, så är miljöenheten i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.

Läckagekontroll

Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler för inom vilka intervall ett aggregat ska kontrolleras. Intervallen för den obligatoriska läcksökningen kan ha förändrats för din anläggning då gränsen nu beräknas i koldioxidekvivalenter istället för antalet kilogram köldmedia.
För att göra beräkning av gasen som finns i utrustningen kommer upp till gränsvärdena och i så fall dess läcksökningsintervall, se:
alltomfasgas.se/anlaggningskollen eller kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Mer information

Incert
Naturvårdsverket, Fluorerade växthusgaser
Branschorganisationen för Sverige kyl-och värmepumpentreprenörer,
Kyl & Värmepumpföretagen 

Svenska kyltekniska föreningen