Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar.

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, luftkonditionering- och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos miljöenheten.

Regler för att förhindra utsläpp

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga flourerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som är ansvarig som operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är skyldig att

  • Se till att din köldmedieutrustning blir kontrollerad inom faställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
  • Årligen rapportera till miljöenheten om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten senast kommer till miljöenheten 31 mars.
  • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
  • Se till att skrotad utrustning tas om hand på rätt sätt, under kontrollerade former. Det ska redovisas i ett skrotningsintyg och skickas till miljöenheten.
  • Underätta miljöenheten innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Årlig rapportering

Årsrapportering ska lämnas in till miljöenheten tidigast den 1 januari och senast den 31 mars varje efterföljande år för stationära anläggningar innehållande sammanlagt minst 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e)köldmedium. Årsrapporten skall omfatta föregående kalenderår. Om det på samma fastighet finns flera utrustningar (aggregat) med samma operatör så bildar utrustningarna tillsammans en anläggning.

Årsrapporten skickas till:
Lerums Kommun
Miljöenheten
443 80 Lerum

eller e-post: miljoenheten@lerum.se

Avgifter

Under 2019 har miljöenheten fått ny taxa. Detta innebär bland annat du som operatör kommer att betala en avgift för handläggning av granskning av köldmedierapporter. Avgiften, för närvarande, är 979 kronor enligt taxan som är fastställd av Kommunfullmäktige 2018-11-29 § 153/2018.

Underrättelse om stationär utrustning

Om du installerar eller konverterar en stationär köldmedieutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du i god tid

  • Undrerrätta miljöenheten
  • Kontakta din kylentreprenör -som hjälper till med detta

Skrotningsintyg

När du ska skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits om hand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas till miljöenheten. Redovisa skrotning senast i samband med årsrapporten. Det går också att skicka in skrotningsintyget direkt när och om hela anläggningen skrotas.

Påföljder - miljösanktionsavgifter

Om du inte följer gällande lagstiftning till exempel att genomföra kontroller inom rätt intervall eller lämna in årsrapport i tid, så är miljöenheten i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.