Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Lagar och styrdokument

Grundläggande om offentlig upphandling

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.

Offentlig upphandling finns till för att ta tillvara på en rad samhällsintressen:

  • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
  • främja fri rörlighet inom EU
  • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
  • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
  • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner.

Reglerna om offentlig upphandling bidrar även till att motverka korruption, bland annat genom att det ställs krav på öppenhet och insyn i upphandlingsprocessen.

Reglerna är utformade som förfarandelagar. Det innebär att de reglerar hur kommunens inköp ska gå till, inte vad som ska köpas in.

För all offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer:

  1. icke-diskriminering
  2. likabehandling
  3. öppenhet
  4. proportionalitet
  5. ömsesidigt erkännande

Dessa grundprinciper bygger på objektivitet och öppenhet. För kommunen innebär det att upphandlingar och inköp ska ske på ett affärsmässigt sätt. Leverantörer ska behandlas likvärdigt och utan ovidkommande hänsyn.

Social hänsyn

Social hänsyn i upphandling innebär att vi använder upphandlingen som ett arbetsmarknadsverktyg och skriver in ett särskilt kontraktsvillkor om sysselsättning. Avsikten är att ställa krav på leverantörer gällande anställning för personer som behöver kommunens hjälp att komma ut i arbete. Detta kan vara nyanlända, personer med funktionsvariation, personer på försörjningsstöd och långtidsarbetslösa med flera.

Social hänsyn i upphandling bygger på samverkan mellan leverantörer, upphandlare och arbetsmarknadsenheten.

Miljöhänsyn

Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i alla upphandlingar och inköp. Kommunen ska sträva efter att leverantörer har god miljökunskap och arbetar systematiskt med miljöfrågor. Kommunen ska vidare välja produkter och tjänster som med bibehållen funktion har så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt.

Genom avtal ska vi se till att leverantörer har och följer rutiner för att minska sin energiförbrukning, sitt avfall, sina utsläpp och hur eventuella kemikalier hanteras. Leverantören ansvarar också för eventuella underleverantörer.