Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Miljö- och social hänsyn vid upphandlingar

Miljöhänsyn

I EU:s strategi för hållbar utveckling finns mål som innebär att den offentliga upphandlingen ska vara miljöanpassad. Europeiska kommissionen har definierat det som ett förfarande för de offentliga myndigheternas upphandling av varor, tjänster och arbeten med lägre miljöpåverkan över hela livscykeln, jämfört med varor, tjänster och arbeten med samma primärfunktion som annars skulle ha upphandlats.

Som ett lägsta krav på leverantörer till kommunen är att leverantörer ska ha miljömål som berör leverantörernas huvudsakliga miljöpåverkan i de delar av organisationen som avser att leverera det som varan, tjänster eller arbetet omfattar. Miljömålen ska leda till ständiga förbättringar och det ska finnas en handlingsplan för att nå målen. Handlingsplanen ska följas upp minst en gång per år inom leverantörernas organisation.

Till detta krav tillkommer anpassade miljökrav på varan, tjänster eller arbetet.

Leverantörer och entreprenörer ska känna till och följa Lerums kommuns miljöpolicy i tillämpliga delar.

Sociala hänsyn

Enligt Europeiska kommissionen kan sociala hänsyn handla om olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder som genomförs inom ramen för ett offentligt upphandlingskontrakt. Upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till en eller flera sociala aspekter; sysselsättningsmöjligheter, anständigt arbete, överenskommelse med sociala rättigheter och arbetstagarens rättigheter, social integration (inbegripet personer med funktionshinder), lika möjligheter, utformning som ger tillgänglighet åt alla, betraktande av hållbarhetskriterierna, frågor om etisk handel och ett bredare frivilligt iakttagande av företagens sociala ansvar (CSR).

2010-04-27 beslutade Lerums kommuns kommunfullmäktige att underteckna CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att Lerums kommun arbetar för att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män, både sett ur ett arbetsgivarperspektiv och ett medborgar- och brukarperspektiv. När leverantörer utför uppdrag åt Lerums kommun ska leverantörer/entreprenörer arbeta utifrån denna grundsyn och ge kvinnor och män lika förutsättningar. Leverantörer/entreprenörer ska följa gällande lagstiftning vad gäller jämställdhet och antidiskriminering.

Leverantörer/entreprenörer ska följa FN:s barnkonvention vad gäller barns arbete, ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt den lagstiftning gällande arbetsrätt, arbetsmiljörätt och socialförsäkringsrätt som är tillämplig i tillverkningslandet eller det land tjänsten utförs.

Ladda hem