Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Upphandlingspolicy

Upphandlingspolicyn skapar förutsättningar för en samsyn på upphandlingar och inköp. Policyn gäller all upphandling och alla inköp, leasing eller hyra av varor, tjänster, entreprenader och outsourcing i Lerums kommun. Upphandlingspolicyn reviderades senast den 18 mars 2011 och har diarienummer KS11.417. 

Affärsmässighet

Upphandlingar och inköp ska ske på ett affärsmässigt sätt. Leverantörer ska behandlas likvärdigt och utan ovidkommande hänsyn. Upphandlingar ska genomföras öppet genom annonsering och i övrigt enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

För att kommunens köpkraft ska kunna utnyttjas för rätt kvalitet till lägsta kostnad ska intern samordning eftersträvas. När det är fördelaktigt ska extern samordning ske.

Kommunen ska uppfattas som en pålitligt partner. Finns ramavtal ska dessa användas.

För att få bästa konkurrens bör upphandlingar utformas så att även små företag kan delta.

Den som gör inköp för kommunens räkning ska genomgå utbildning där policy och övriga förutsättningar behandlas.

Klimat och miljö

Kommunens upphandlingar och inköp ska driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle utifrån att Lerum ska vara en ledande miljökommun.

Kommunen ska köpa miljömärkta eller likvärdiga produkter och tjänster inom byggsektorn, livsmedel och transporter för att dessa anses ha störst betydelse vad gäller potentialen för miljöförbättringar. Även när det gäller kontors- och kemisktekniska produkter ska miljömärkta eller likvärdiga produkter användas.

Inom övriga områden där miljömärkta produkter eller tjänster finns ska dessa eller likvärdiga upphandlas och köpas om funktionen är jämförbar.

Om ramavtal tecknas med företag som saknar miljöledningssystem ska kommunen som avtalsvillkor ange att ett miljöledningssystem ska införas under första året av avtalsperioden.

Etik

Kommunen ska i sina upphandlingar ställa etiska krav för att få leverantörer som respekterar grundläggande mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Ett sätt är att använda produkter som är rättvisemärkta eller har motsvarande märkning.

Varor som levereras till Lerums kommun ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med

  • Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet bl.a. om förenings- och förhandlingsrätt samt om diskriminering och likalön (nummer 29,87,98,100,105,111,138 och 182).
  • FN:s barnkonvention nummer 32.
  • Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
  • Den arbetsrätt, inklusive regler om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

Kommunen ska ställa krav på att företag som anlitas följer lagstiftningen vad gäller jämställdhet och antidiskriminering. Företrädare för kommunen ska uppträda så att leverantörer behåller förtroendet för kommunen som seriös avtalspart. Kommunen ska köpa produkter som framställts med god djuromsorg.

Uppföljning

Den som upphandlar ska kontrollera att leverantörer uppfyller de krav som ställts i upphandlingen. Kontroll ska ske kontinuerligt under avtalstiden.