Senior/äldre

Vårt mål är att alla äldre ska erbjudas en bra, trygg och värdig omsorg. Oavsett om man bor kvar hemma eller bor på ett äldreboende ska man kunna leva ett tryggt och självständigt liv med stort inflytande över sin vardag.

Informationsfilm om hur du söker lämplig äldreomsorg i Lerums kommun.

Lagstadgad hjälp

Vår verksamhet regleras i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och i lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna är behovsbedömda och biståndsbedömningen utgår ifrån dina behov och möjligheter. Insatserna ges under förutsättning att dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ansökan om hjälp

Du kan ansöka om hjälp från kommunen med det som du själv har svårt att klara av. Det kan vara hjälp med din personliga omvårdnad, mathållning eller att sköta hemmets hushållssysslor. När hjälpen i hemmet inte är tillräcklig och du inte längre klarar att bo i en egen bostad kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende.  

I menyn till vänster kan du hitta information om det stöd och den hjälp som finns att få för äldre och vilka aktiviteter som kommunen erbjuder dig att besöka. Där hittar du även information om hur du går tillväga för att ansöka om hjälp i olika former.

Om du fick bestämma - vad är det viktigaste med en träffpunkt för seniorer? Välj max tre alternativ.