Uppsökande verksamhet 85+

Enligt 5 kap 6 § i socialtjänstlagen ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Uppsökande verksamhetens uppdrag gällande information till seniorer.

Fram till 2016 har Uppsökande verksamheten enbart vänt sig till personer som fyller/är 85 år och ej haft andra biståndsbedömda insatser än Färdtjänst.

Under 2016 testades informationsträffar till personer under 85 år. Seniorer bjuds in till informationsträffar i hemmahörande kommundel.  Informationen ges i samtalsform, ”kring kaffebordet” med stöd av informationsblad som senioren tar med hem i en mapp.

Vi erbjuder även informationen genom hembesök, via den personliga inbjudan. Hembesöket kan vara ett alternativ eller komplement till Informationsträffen.

Upplägget främjar för målgruppens kännedom om kommunens organisation och insatser, vilket ökar förutsättningarna till delaktighet och möjligheten till inflytande, i så väl sin egen situation som övriga frågor som rör kommunens verksamheter.

Målet med att sänka åldern från 85 år till 75 år ökar möjligheterna till att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena hos kommunens äldre medborgare. Det ökar förutsättningarna att ”fånga upp” behov hos såväl målgruppen som den enskilda individen. Det möjliggör också att synliggöra framtida önskemål och behov av insatser, som ex sociala kontakter.

Genom information om kommunens tjänster och möjlighet till stöd i samhället, vil vi bidra till ett bibehållet oberoende.

 

All information om de kommunala service-tjänster som delges på informationsträffarna finns att hämta på Lerum kommuns hemsida.

Som ex. Fixarservice i och utanför egna hemmet, Färdtjänst, Ansökan Bistånd, Anhörigstöd, Träffpunkter-aktiviteter m.m.