Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Faderskap, föräldraskap

Familjerätten fastställer faderskap/föräldraskap när ett barn föds och barnets föräldrar inte är gifta med varandra. Att fastställa faderskap/föräldraskap handlar om barnets rättighet till båda sina föräldrar i fråga om rättsverkningar så som arv och underhåll, psykologiska aspekter, socialt intresse och medicinska aspekter.

Fastställa faderskap

Socialnämnden ska försöka utreda och fastställa faderskapet om mamman inte är gift, om faderskapet ifrågasätts eller om tidigare faderskap hävts i domstol.

Faderskap fastställs inte när mamman är gift för då gäller faderskapspresumtion. Det betyder att den som mamman är gift med antas vara pappa till barnet. Om faderskapet ifrågasätts är socialnämnden skyldig att försöka utreda och fastställa faderskapet.

När faderskap ska fastställas för ett barn som kommit till genom assisterad befruktning anses den man som har samtyckt till inseminationen eller befruktningen utanför mammans kropp vara pappa till barnet.

Fastställa föräldraskap

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Socialnämndens uppgift är att försöka fastställa föräldraskapet.

Innan barnet är fött

Du kan boka tid för att påbörja utredning gällande faderskapet/föräldraskapet innan barnet är fött.

Efter att barnet är fött

En kallelse skickas till mamman som uppmanas att boka tid för fastställande av faderskap/föräldraskap.

Vid fastställandet

Vid besöket för fastställande av faderskap/föräldraskap måste ni ta med giltig legitimation. Om barnet har blivit till via assisterad befruktning behöver ni ta med en kopia på det skriftliga samtycket.

Anmälan om gemensam vårdnad

I samband med att faderskapet/föräldraskapet fastställs går det att göra anmälan om gemensam vårdnad om barnet. I annat fall blir biologiska mamman automatiskt ensam vårdnadshavare om hon är ogift vid barnets födelse.

Allmänt om fastställande av faderskap/föräldraskap

Pappans eller icke biologiska mammans namn anmäls till Skatteverket. Barnet får arvs- och pensionsrätt efter föräldern samt rätt att bära dennes efternamn med mera. Faderskapet/föräldraskapet bör vara fastställt inom tre månader från det att barnet är fött.