Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas hos kommunen och är ett kontantbidrag dig som har en bestående funktionsnedsättning.

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som kan sökas för att en individ med funktionsnedsättning skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i sin egen bostad. Bidrag lämnas till en skälig kostnad för anpassning av bostadens fasta funktioner och till åtgärder som är nödvändiga för det dagliga livet. I det dagliga livet ingår att förflytta sig in och ut samt i bostaden, sova och vila, sköta hygien samt laga mat och äta.

Vem kan få bidrag?


Det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder du kan få bidrag till. Det måste finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna i din bostad. Sambandet skall vara så starkt att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Behovet skall inte kunna tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden.
Åtgärderna skall inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder skall inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister eller bristande underhåll. Behovet av anpassning ska styrkas i ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Vad kan du få bidrag till?

Bidrag lämnas för anpassning av bostadens grundläggande, fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.
Du kan få bidrag oavsett om du äger din bostad eller om du bor i hyres- eller bostadsrätt, men bara till din permanentbostad, inte till en sommarstuga eller fritidsbostad.
Åtgärder du kan få bidrag för kan vara till exempel att ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller bygga en ramp vid entrén.

Hur ansöker man?

Ansökningsblanketten finns på Lerums kommuns hemsida, www.lerum.se
Det går också att hämta ut blanketten på medborgarkontoret KomIn, kommunhuset Bagges Torg, Lerum. Du kan även ringa till kommunen på telefonnummer 0302 – 52 10 00 och be att få blankett samt broschyr hemskickad till dig.
Var noga med att fylla i alla uppgifter på blanketten samt skriv under den. Behovet av de sökta anpassningarna ska styrkas i ett intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Intyget bifogar du din ansökan. Ansökan och intyg skickas till: Lerums kommun, Sektor Stöd och Omsorg Bostadsanpassning 443 80 Lerum.

Vem gör vad?

Kommunens roll är att fatta ett beslut om bidrag för åtgärder till en skälig kostnad. Din roll som sökande är att lämna in din ansökan med ett intyg som styrker dina behov. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med offert på den tänkta åtgärden. Det är du som väljer och sluter avtal med entreprenör.

När arbetet är klart, kontrollerar kommunens handläggare bostadsanpassningen, inklusive fakturan och betalar ut bidraget till dig. Därefter betalar du entreprenören.
Behöver du hjälp med att inhämta offert, beställa arbetet, betala fakturan? Kontakta kommunen, för då måste du lämna en fullmakt till kommunens handläggare.

 
Viktigt om din bostad är en hyresrätt

  • Ett beslut från kommunen innebär inte automatiskt att du får lov att genomföra anpassningen.
  • Fråga alltid din hyresvärd om ett medgivande som behövs för att genomföra anpassningen. Se till att medgivandet dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.

 
Viktigt om din bostad är en bostadsrätt

  • Ett beslut från kommunen om bostadsanpassningsbidrag innebär inte automatiskt att du får lov att genomföra anpassningen.
  • Anpassningsåtgärder i bostaden kan kräva ett medgivande från föreningens styrelse.
  • Anpassningsåtgärder i anslutning till bostaden kräver alltid ett medgivande.
  • Se till att medgivandet från styrelsen dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.

 
Köp eller byte av bostad

Om du ska byta bostad har du ansvar att välja en bostad som är lämplig med tanke på din funktionsnedsättning. Endast i undantagsfall lämnas bidrag till anpassningsåtgärder vid köp eller byte till annan bostad. Vill du vara på den säkra sidan om vad som gäller så kontakta kommunens bostadsanpassare innan du skriver kontrakt för hyra eller köpa ny bostad.

Nybyggnation

Vid nybyggnation är rätten till bostadsanpassningsbidrag starkt begränsad oavsett om du bor i egen fastighet eller i en hyres- eller i en bostadsrätt. Bidrag lämnas inte till grundläggande bostadsfunktioner och sådana generella årgärder som alla som bygger ett nytt bostadshus måste utföra enligt bygglagstiftningen. Bostaden ska utformas så att den är lämplig utifrån funktionsnedsättningen med dina nuvarande och framtida behov.

Vad händer sen?

När din ansökan är komplett med intyg, ansökan och eventuell offert så registreras ärendet och handläggning påbörjas. Handläggaren för bostadsanpassningsbidrag kontaktar dig för ett hembesök. Vid hembesöket går vi igenom de åtgärder du sökt bidrag för. Med alla handlingar som grund fattar handläggaren beslut om vilka åtgärder som är bidragsberättigande och om storleken på bidraget. Beslutet skickas sedan hem till dig.

Vill du överklaga beslutet skriv ett brev och tala om vad du tycker är felaktigt och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska vara Lerums kommun tillhanda inom tre veckor från att du har tagit del av beslutet. Om inget nytt i överklagan har tillförts ärendet som föranleder att kommunen ändrar sitt ställningstagande skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg.

När kan jag få mitt beslut

Vårt serviceåtagande är att påbörja handläggningen av din ansökan snarast, dock inom tio arbetsdagar under förutsättning att din ansökan är komplett. Vid mindre åtgärder t.ex. tröskelborttagning, stödhandtag och spisvakt kan du förvänta dig att få ett skriftligt beslut inom fyra veckor.

Vid andra vanliga åtgärder såsom dörrautomatik, ramp, duschplats kan du förvänta dig att få ett skriftligt beslut inom åtta veckor. En förutsättning för att ett skriftligt beslut skall kunna fattas inom angivna tidsgränser är att alla handlingar inkommit i ärendet. Enligt förvaltningslagen har du rätt till ett beslut inom sex månader under förutsättning att din ansökan är komplett.

Beställning av arbetet

När du har fått beslut om bostadsanpassningsbidrag väljer du entreprenör du vill anlita, sluter avtal med entreprenören om åtgärdernas utförande. Det är ingen skillnad jämfört med om du hade valt entreprenör privat.

Arbetet och anpassningen skall utföras på ett fackmässigt sätt och följa gällande regelverk. Tänk på att det är konsumentlagstiftningen som gäller mellan dig som privatperson och entreprenören du anlitar.

Slutbesiktning och betalning

Bidraget kommer att betalas ut av kommunen när anpassningen är utförd. När du själv har beställt åtgärderna hos entreprenören och fått fakturan informerar du handläggaren för bostadsanpassningsbidrag om att anpassningen är genomförd. Om du gett fullmakt till kommunen får kommunen fakturan direkt från entreprenören.

Kommunen kommer efter avslutad anpassning att kontakta dig för att höra om du är nöjd med anpassningen, eventuellt bestäms en tid för uppföljning. Är anpassningen godkänd av dig som sökande så betalas beviljat bidrag ut till dig eller till entreprenören.

Ansvar

Du äger själv den anpassning som du fått bidrag för. Du står själv för underhåll och reparation av de anpassningar som gjorts men det finns undantag. Du kan få bidrag för reparation av tidigare anpassningsärenden som du beviljats. Det kan vara så kallad teknisk avancerad produkt som till exempel hiss, dörrautomatik, höj och sänkbart kök. Du kan inte få bidrag för reparationer som orsakats av skadegörelse eller att du använt anpassningen på fel sätt.