Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

LSS och Personlig assistans

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gör det möjligt för människor med omfattande funktionshinder att leva sitt liv som andra.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till hjälp och stöd om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.


LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. LSS är en så kallad "pluslag" för en begränsad kategori av människor, vilket innebär att LSS inte tar över annan lagstiftning som socialtjänstlag, hälso-och sjukvårdslag, färdtjänstlag, skollag med flera.

Personlig assistans

Den som inte har fyllt 65 år kan ha rätt att få hjälp av en personlig assistent.  Personlig assistans är till för personer med mycket omfattande funktionsnedsättning som behöver hjälp med sina grundläggande behov som till exempel hjälp med att äta, hjälp med av- och påklädning, hjälp med att kommunicera och personlig hygien. Man kan antingen få assistans direkt av kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare för assistenten eller assistenterna. Man kan också använda stödet till att anlita ett privat assistansbolag eller kooperativ som utförare av assistansen.

LSS gäller för:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller har tillstånd som är autismliknande.
 • Personer som har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av en hjärnskada eller orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga funktionshinder psykiska eller fysiska som inte uppenbart beror på normalt åldrande. Funktionshindret ska vara stort och orsaka betydande svårigheter att klara dagliga livet. Funktionshindret ska då innebära omfattande behov av stöd och service.

Insatserna enligt LSS inriktas främst till dem som har stora funktionsnedsättningar och ett omfattande behov av stöd. Orsaken eller arten av ett funktionshinder är inte avgörande för bedömningen av funktionsnedsättningens storlek. Ansökningsblankett hittar ni i höger sida.

Ansökan

Det är bara den funktionsnedsatte själv eller hans/hennes legala företrädare som vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om insatser enligt LSS. Det är frivilligt att ansöka. Det är inte förenligt med lagstiftningen att fatta beslut om insatser enligt LSS ”över huvudet” på den person ärendet gäller, och framförallt inte mot dennes vilja. När det gäller insatser som rör barn och unga beaktas alltid barnets bästa och barnet/den unge har alltid rätt att komma till tals.

Alla LSS-insatser (förutom rådgivning och annat personligt stöd) söker man hos kommunens LSS-handläggare. Ansökan kan göras skriftligen eller muntligen. Läkarintyg som beskriver funktionsnedsättningen/diagnosen skickas med  ansökan. Efter ansökan får man personlig kontakt med en LSS-handläggare.

Ansökningsblankett hittar du nederst på sidan under Ladda hem.

De särskilda insatserna som regleras enligt LSS är:

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år
 8. Boende för barn och ungdom
 9. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 10. Daglig verksamhet

Individuell plan

När du beviljats insatser enligt LSS, kan du begära att få en individuell plan. En individuell plan kan du ha nytta av exempelvis när du i god tid vill planera inför en liten eller stor förändring i ditt liv, om du är på väg att flytta hemifrån eller om du vill planera för något annat som är viktigt för dig. Planen ska göras tillsammans med dig och ska innehålla beslutade och planerade insatser. En individuell plan kan vara till god hjälp för samordning och för att få inflytande och överblick. För mer information kontakta en LSS-handläggare.

När du har en insats enligt LSS är den avgiftsfri. Den kostnad som utgår gäller för kost och fritidsaktiviteter samt en hyra som tillkommer från juni det år man fyller 19 år.

Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken

För att beviljas assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (Försäkringskassan) måste du uppfylla tre steg:

För det första ska du inte ha fyllt 65 år, beviljad assistans får därefter behållas efter fyllda 65, men inte utökas. För det andra ska du bedömas tillhöra en av LSS tre personkretsar. Slutligen måste du bedömas ha grundläggande behov på mer än 20 timmar per vecka. De fem grundläggande behoven är personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen.