Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sjuklöneersättning, externa assistansanordnare

Från och med 1 januari 2016 har Lerums kommun en ny rutin för ansökan och utbetalning av sjuklöneersättning vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro. Den nya rutinen kommer att följa de rekommendationer som ges av SKL i cirkulär 2006:39.

Kommunens ansvar

Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att bistå med vikarie alternativt ge ekonomiskt stöd vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro. Det ekonomiska stödet ska täcka den faktiska merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukdom när en vikarie måste utföra assistansen.

Förtydligande faktisk merkostnad

Merkostnad uppstår när en vikarie tillsätts för den ordinarie assistent som är sjuk. Detta eftersom assistansersättningens timbelopp inte täcker både ersättningen till den arbetande assistenten och sjuklön till den ordinarie assistenten. Den ersättning som kan erhållas från kommunen är därför avsedd att täcka kostnaderna för den assistent som är sjuk.

I kostnaderna som ersätts av kommunen ingår: sjuklön, semesterersättning, sociala avgifter och övriga kostnader reglerade eller föranledda av avtal (exempelvis försäkring, pension). I kostnaderna som ersätts ingår INTE: särskild sjukförsäkringsavgift, administrationskostnader, ränta eller utbildningskostnader. Ersättning utgår inte heller för karensdag eftersom den dagen inte räknas som merkostnad.

När görs ansökan?

Ansökan om sjuklöneersättning ska göras för varje tillfälle den ordinarie personlige assistenten är sjuk. Ansökan sker löpande månadsvis alternativt kvartalsvis. Ansökningsblanketten hittar du nedan under ladda hem.

Vem ansöker?

Det är den assistansberättigade som ansöker om sjuklöneersättning hos kommunen. Den assistansberättigade kan dock välja att överlåta ansökan till assistansanordnaren, som då blir ombud. I detta fall ska en fullmakt upprättas mellan assistansberättigad och assistansanordnare. Fullmakten gäller så länge avtalet mellan den assistansberättigade och assistansanordnaren gäller eller tills den återkallas. Blankett för fullmakt, se nedan under ladda hem

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla (1) uppgifter om den sökande, (2) uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit samt (3) uppgifter som visar merkostnadens storlek.

  1. Namn, personnummer och kontaktuppgifter till den assistansberättigade, kontaktuppgifter och referensnummer till ombudet (assistansanordnaren), uppgifter om vilket konto ersättningen ska utbetalas till samt underskrift av assistansberättigad eller ombud.
  2. Uppgifter om den som varit sjuk, kopia av sjukfrånvaroanmälan och/eller kopia av inlämnad tidrapport till Försäkringskassan samt intygande om att vikarie har varit tillsatt under de timmar som ordinarie assistent varit sjuk.
  3. Angivande av gällande kollektivavtal (eller annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare), uppgift om storlek på den sjuke ordinarie assistentens lön (timlön eller månadslön) samt uppgifter om storlek på sjuklön, semesterersättning, övriga avtalsbundna kostnader, försäkringar och sociala avgifter.

Om ansökan görs av ombud (assistansanordnaren) ska fullmakt bifogas vid första ansökan om sjuklöneersättning.

Ansökan skickas till administrativ handläggare, sektor Stöd och omsorg.