Avgifter och tillämpningsföreskrifter

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för hemtjänst

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya avgifter i äldreomsorgen.

För dig som bor hemma (ordinärt boende)

Hemtjänst                           299 kr/timme

Hemsjukvård                      303 kr/månad

Trygghetslarm                    217 kr/månad

Matportion från Sodexo        48 kr/portion

Måltider dagvård                     32 kr/dag

Resa dagvård                  45 kr/enkel resa

Avlösning för anhörig
upptill 16 timmar/månad          kostnadsfritt

 

Maxtaxa

Maxtaxan för vård- och omsorgsinsatser, trygghetslarm och hemsjukvård är ett belopp som motsvarar 53,92% av årligen fastställt prisbasbelopp per år delat med tolv. För år 2017 motsvarar detta 2 013 kronor per månad.

I maxtaxan ingår inte kostnader matkostnader.

För att kunna tillgodose att vårdtagaren ej erlägger för hög avgift för vård och omsorg begärs utöver de uppgifter som automatiskt erhålls från riksförsäkringsverket även uppgifter från den enskilde på blanketten ”Inkomstförfrågan”.

 

Minimibelopp

Minimibeloppet är kopplat till prisbasbeloppet och uppgår för år 2017 till
5 057 kronor per månad för ensamstående och 4 273 kronor per månad för makar.

För personer under 65 år ökas minimibeloppet med 10%.

 

Avgiftsutrymme

Från din nettoinkomst dras ditt förbehållsbelopp (minimibelopp och boendekostnad). Det utrymme som blir över kallas avgiftsutrymme. Inom detta utrymme betalar du avgifter för vård och omsorg (hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård), dock högst 2 013 kronor. Om avgiftsutrymmet blir 0 kronor eller mindre innebär detta att du inte behöver betala för vård och omsorg. Däremot betalar man för matportioner.

 

Reducering av avgift

Vid sjukhusvistelse och planerad frånvaro reduceras hemtjänstavgiften.

 

Överklagande

Om den enskilde inte är nöjd med sitt avgiftsbeslut kan överklagande ske. I samband med avgiftsbeslutet meddelas vart man ska vända sig.