Avgifter och tillämpningsföreskrifter

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för hemtjänst

Från och med den 1 augusti 2019 gäller dessa avgifter inom

äldreomsorgen.

För dig som bor hemma (ordinärt boende)

Hemtjänst                           311 kr/timme

Hemsjukvård                      315 kr/månad

Trygghetstelefon                    299 kr/månad

Måltider dagvård                     71 kr/dag

Resa dagvård                  52 kr/enkel resa

Avlösning för anhörig
upptill 16 timmar/månad          kostnadsfritt

 

Maxtaxa

Maxtaxan för vård- och omsorgsinsatser, trygghetslarm och hemsjukvård är ett belopp som motsvarar 53,92% av årligen fastställt prisbasbelopp per år delat med tolv. För år 2019 motsvarar detta 2 089 kronor per månad.

I maxtaxan ingår inte kostnader matkostnader.

För att kunna tillgodose att vårdtagaren ej erlägger för hög avgift för vård och omsorg begärs utöver de uppgifter som automatiskt erhålls från riksförsäkringsverket även uppgifter från den enskilde på blanketten ”Inkomstförfrågan”.

 

Minimibelopp

Minimibeloppet är kopplat till prisbasbeloppet och uppgår för år 2019 till
5 249 kronor per månad för ensamstående och 4 435 kronor per månad för makar.

För personer under 65 år ökas minimibeloppet med 10%.

 

Avgiftsutrymme

Från din nettoinkomst dras ditt förbehållsbelopp (minimibelopp och boendekostnad). Det utrymme som blir över kallas avgiftsutrymme. Inom detta utrymme betalar du avgifter för vård och omsorg (hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård), dock högst 2 089 kronor. Om avgiftsutrymmet blir 0 kronor eller mindre innebär detta att du inte behöver betala för vård och omsorg. Däremot betalar man för matportioner.

 

Reducering av avgift

Avgiften för hemtjäst reduceras först om minskningen innebär att högkostnadsskyddets gräns passeras. För att få avdrag på avgiften måste avbokning ske minst 48 timmar innan, förutom vid oplanerad sjukhusvistelse då reducering sker från första dag.

 

Överklagande

Om den enskilde inte är nöjd med sitt avgiftsbeslut kan överklagande ske. I samband med avgiftsbeslutet meddelas vart man ska vända sig.