Information om bidrag till bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kontant bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka hos kommunen.

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassnings-bidrag för anpassning av din permanenta bostad så att ditt dagliga liv kan fungera. Det är kommunen som beslutar om du ska få bidraget och hur stort det blir. Beslutet fattas enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan få bidrag?

Det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder du kan få bidrag till. Det måste finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna i din bostad.
Behovet av anpassning ska styrkas i ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget är till för att täcka en skälig kostnad för att anpassa din permanenta bostad. Det kan till exempel vara att ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller bygga en ramp vid entrén.
Bidrag lämnas inte till åtgärder som behövs av andra skäl till exempel för bristande underhåll.
Du kan få bidrag oavsett om du äger din bostad eller om du bor i hyres- eller bostadsrätt, men bara till din permanentbostad, alltså inte till en sommarstuga eller fritidsbostad.

Hur ansöker man?

Ansökningsblanketten finns på Lerums kommuns hemsida, www.lerum.se Det går också att hämta ut blanketten på medborgarkontoret KomIn, kommunhuset Bagges Torg, Lerum. Du kan även ringa till kommunen på telefonnummer 0302 – 52 10 00 och be att få blanketten hemskickad till dig. Var noga med att fylla i alla uppgifter på blanketten. Behovet av de sökta anpassningarna ska styrkas i ett intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Intyget bifogar du din ansökan. Ansökan och intyg skickas till: Bostadsanpassning Lerum kommun, 443 80 Lerum.

Vem gör vad?

Kommunens roll är att fatta ett beslut om bidrag för åtgärder till en skälig kostnad. Din roll som sökande är att lämna in din ansökan med ett intyg som styrker dina behov. Senare kan du behöva lämna in offerter om så krävs. Det är du som väljer och sluter avtal med entreprenör. När arbetet är klart, granskar kommunens handläggare bostadsanpassningen, inklusive fakturan och betalar ut bidraget till dig. Därefter betalar du entreprenören.

Behöver du hjälp med detta kontakta kommunen, för då måste du lämna en fullmakt till kommunens handläggare.

Viktigt om din bostad är en hyresrätt

  • Fråga alltid din hyresvärd om ett medgivande som behövs för att genomföra anpassningen.
  • Ett beslut från kommunen innebär inte automatiskt att du får lov att genomföra anpassningen.
  • Se till att medgivandet dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.

Viktigt om din bostad är en bostadsrätt

  • Ett beslut från kommunen om bostadsanpassningsbidrag innebär inte automatiskt att du får lov att genomföra anpassningen.
  • Anpassningsåtgärder i bostaden kan kräva ett medgivande från föreningens styrelse
  • Anpassningsåtgärder i anslutningen till bostaden kräver alltid ett medgivande.Se till att det dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.

Köp eller byte av bostad

Om du har en bestående funktionsnedsättning och ska byta bostad måste du tänka på att välja en bostad som är lämplig med tanke på din funktionsnedsättning.

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Vill du vara på den säkra sidan om vad som gäller så kontakta kommunens bostadsanpassare innan du skriver kontrakt för hyra eller köpa ny bostad.

Nybyggnad

Vid nybyggnation är rätten till bostadsanpassningsbidrag starkt begränsad oavsett om du bor i egen fastighet eller i en hyres eller i en bostadsrätt. Bidrag lämnas inte till grundläggande bostadsfunktioner och sådana generella åtgärder som alla som bygger ett nytt bostadshus måste utföra enligt bygglagstiftningen. Bostaden ska utformas så att den är lämpligt utifrån funktionsnedsättningen.

Vad händer sen?

När vi har registrerat din ansöka händer följande:

Handläggaren kontaktar dig för ett hembesök. Vid hembesöket går vi igenom de åtgärder du sökt bidrag till och tillsammans resonerar vi oss fram till lämpliga lösningar. I vissa fall är även intygsskrivaren med vid hembesöket.

Beslutet

Med alla handlingar som grund fattar handläggaren beslut om vilka åtgärder som är bidragsberättigade och om storleken på bidraget. Beslutet skickas hem till dig på posten, det kan vara ett bifall på din ansökan men också ett avslag. Avslaget motiveras i beslutet.

Vill du överklaga beslutet skriv ett brev och tala om vad du tycker är fel och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska vara Lerums kommun tillhanda inom 3 veckor från att du har tagit del av beslutet. Om inget nytt i överklagan har tillförts ärendet som föranleder att kommunen ändrar sitt ställningstagande skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Beställning av arbetet

När du har fått beslut om bifall är det dags att beställa arbetet. Detta gör hos den entreprenör som du vill anlita, om du behöver hjälp med beställningen kan du lämna fullmakt så kan kommunens handläggare hjälpa dig.

Slutbesiktning och betalning

Bidraget kommer att betalas ut när anpassningen är utförd. När du själv har beställt åtgärderna hos entreprenören och fått fakturan kontaktar du handläggaren. Då du gett fullmakt till kommunen får kommunen fakturan direkt från entreprenören. Kommunen kontaktar dig för att höra om du är nöjd med anpassningen och eventuellt bestäms en tid för slutbesiktning.

Är anpassningen godkänd så betalas bidraget ut till den som beviljats bidrag eller till entreprenören.