Invandring och integration

2018 är cirka elva procent av befolkningen i Lerums kommun födda i ett annat land än Sverige. Anledningarna att man bosätter sig i kommunen varierar och det kan röra sig om såväl arbetskraftsinvandring som flykting- eller anhöriginvandring. Sedan lagändringen i mars 2016 är nyanlända flyktingar den största delen av inflyttade invandrare.

Enheten för mottagande och integration ansvarar för arbetet med att ta emot och bosätta vissa nyanlända invandrare samt skapa goda förutsättningar för etablering och inkludering i kommunen.

Lerums kommun tar emot nyanlända personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige. Mottagandet sker i enlighet med lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och det är Länsstyrelsen som årligen beslutar om hur många nyanlända varje kommun ska ta emot. Kommunen ska vid mottagandet ansvara för att nyanlända får en bostad att hyra.

  • Anvisningstal 2016: Under året ska kommunen ta emot och bosätta 170 nyanlända.
  • Anvisningstal 2017: Under året ska kommunen ta emot och bosätta 162 nyanlända.
  • Anvisningstal 2018: Under året ska kommunen ta emot och bosätta 142 nyanlända.

I kommunen bosätter sig även anhöriga till nyanlända som fått uppehållstillstånd på anknytning, s.k. familjeåterförening. Det är också möjligt för nyanlända att bosätta sig i kommunen genom att ordna bostad på egen hand.

I Lerums kommun finns en enhet för mottagande och integration som är organiserad direkt under förvaltningsledningen. Kommunfullmäktiges strategi för ett integrerat samhälle styr arbetet tillsammans med kommunstyrelsens handlingsplan till förvaltningen. Dessa politiska styrdokument kan du ladda ner längst ner på denna sida.

Kommunens ansvar

Lerums kommun har ansvar för:

  • att samtliga nyanlända som fått anvisning till kommunen får tillgång till en bostad
  • att nyanlända får undervisning i svenska för invandrare, SFI
  • att nyanlända barn får gå i förskola och skola
  • att nyanlända får gå kurser i samhällsorientering

Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen ansvarar för nyanländas etableringsperiod som är två år. Utöver detta jobbar enheten för mottagande och integration med kompletterande insatser.

Information in another language? Click here.