Frågor och svar om asylsökande och nyanlända

Vill du veta mer om Lerums kommuns arbete med asylsökande och nyanlända? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Om du inte hittar svar på just dina frågor så kan du ställa dem till frågelådan för asylsökande och nyanlända i Lerum. Länken dit hittar du här nedanför.

Frågor och svar

Vem ansvarar för flyktingmottagandet i Lerum?

För ensamkommande barn och ungdomar under 18 år har kommunen ansvar för att ordna boende, omvårdnad och skolgång. Asylsökande barn som kommer med sina föräldrar har också rätt till skola och sjukvård.

Kommunen ansvarar inte för asylsökande vuxna personers boende, ekonomi och fritid, utan det ansvaret har Migrationsverket. När en person fått uppehållstillstånd blir hen anvisad av Migrationsverket för att tas emot i en kommun.

Lär mer om asylreglerna: http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Asylregler.html

Hur många asylsökande kommer till Sverige i dagsläget?
Hur många av dessa är barn?

I dagsläget kommer få asylsökande till Sverige, men under hösten 2015 såg situationen annorlunda ut. Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige, varav 35 369 ensamkommande barn. I år kommer 92 nyanlända att anvisas till Lerums kommun. Kommunen räknar med att ett tiotal ensamkommande barn och ungdomar kommer att anvisas till Lerums kommun.

Se aktuell statistik över asylsökande i Sverige på Migrationsverkets webbplats

Vilka bostäder finns för nyanlända (personer med uppehållstillstånd)?

En ny lag från 1 mars 2016 innebär att kommunerna är skyldiga att ordna bostad till nyanlända och som anvisas till kommunen av Migrationsverket. I Lerum och i många andra kommuner råder idag bostadsbrist. Det gör att bland annat ungdomar och nyanlända har svårt att få en egen bostad. De närmaste åren väntas bostadsbyggandet öka och på sikt tillgodose bostadsbehovet bättre. Just nu krävs tillfälliga åtgärder för att möta boendesituationen för nyanlända. Kommunstyrelsen beslutade i september 2015 att förvaltningen snabbt ska ta fram lösningar.

Läs mer om bostäder för nyanlända i Lerums kommun.

Vad får nyanlända veta om Sverige?

Nyanlända erbjuds ett etableringsprogram under två år. Där ingår bland annat kurser i samhällsorientering, svenska och annan vuxenutbildning, arbetsförberedande åtgärder, stöd och vägledning. Kommunen och Arbetsförmedlingen har ansvaret för åtgärderna. Alla barn har rätt att gå i skolan.

Varför kommer ensamma barn till Sverige?

De flesta barn som kommer ensamma till Sverige har flytt från länder som är mycket instabila. Barnen söker skydd och möjlighet till ett liv i säkerhet, och söker därför asyl i Sverige. Ensamkommande barn är inte en homogen grupp, utan alla har varit med om olika saker och har olika behov. En del barn har skiljts från sina föräldrar under olika händelser och vet inte var föräldrarna är eller om de lever. En del barn har levt länge på flykt. Många barn har bevittnat krig, våld och övergrepp av olika slag, och flera barn har själva varit utsatta för våld och övergrepp. Gemensamt för alla barnen och ungdomarna är att de befinner sig i en utsatt situation, och att de därför behöver tas emot väl när de kommer till Sverige. Socialtjänsten ansvarar för de ensamkommande barn som blivit anvisade till Lerums kommun.

Hur mår de ensamkommande barnen?

Många lever i oro och osäkerhet efter att ha lämnat sin familj, och är oroliga inför framtiden. De har också varit med om en mycket tuff resa. De allra flesta mår dock efter omständigheterna bra och har en stor kapacitet och drivkraft. Det viktigaste för barnen är att efter ankomsten få ett fungerande vardagsliv med skola, fritidsaktiviteter och kompisar. I Lerums kommun bidrar både en snabb skolstart och engagemang från det civila samhället till ett gott mottagande. 

Hur bor ensamkommande barn i Lerum?

Ensamkommande barn och ungdomar bor i familjehem, hos jourfamiljer eller i så kallade HVB-hem som kommunen eller privata aktörer driver. Boendena har personal på plats dygnet runt. 

Göteborgs stad har öppnat några boenden på olika platser i Lerums kommun för ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl och anvisats till Göteborg. Även här finns personal dygnet runt. Lerums kommun ansvarar för att dessa barn får god man och skolgång.

Jag vill hjälpa till som privatperson. Hur ser behoven ut?

För ensamkommande barn finns det mycket du kan bidra med. Det behövs bland annat särskilt förordnade vårdnadshavare, gode män, familjehem och kontaktfamiljer. Lerums kommun samarbetar även med flera frivilligorganisationer. Frivilligorganisationerna ordnar olika volontärinsatser för ensamkommande barn och ungdomar. Det kan handla om exempelvis läxläsning eller olika sociala aktiviteter.­

Vad gör jag om jag möter ett ensamkommande barn som behöver hjälp?

Ring polisen eller Migrationsverket om du misstänker att barnet nyligen kommit till Sverige. Ring socialtjänsten eller socialjouren om du misstänker att barnet far illa.

Vad kostar flyktingmottagningen i Lerum?

Läs om kommunens kostnader och intäkter för 2016 och 2017 här

Ordförklaring

Asylsökande är en utländsk medborgare som efter att ha tagit sig till Sverige ansöker om skydd mot förföljelse.

Nyanlända är allmänt asylsökande som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.
I skollagen är nyanlända ett vidare begrep, och omfattar alla elever som bott utomlands de senaste fyra åren oavsett om de är asylsökande eller har uppehållstillstånd av andra skäl.

Anhöriga till asylsökande avser personer som fått uppehållstillstånd grundat på anknytning till en asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och som sedan återförenas med make/maka/föräldrar/barn i Sverige.

Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

Mer information hos Migrationsverket

Migrationsverket har också svar på många frågor på sin webbplats.