God man för ensamkommande barn

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndarnämnden i den kommun som barnet vistas i som förordnar en god man.

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är man både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, utan detta sköts av ett boende eller familjehem. I de flesta fall har barnet föräldrar någonstans i världen och gode mannen är bara en tillfällig juridisk företrädare. Efter ett positivt beslut i asylfrågan kommer barnet att få en särskilt förordnad vårdnadshavare och godmanskapet upphör därmed.

Huvuduppgifter för en god man för ensamkommande barn

En god man ska bland annat:

  • Företräda barnet (gentemot till exempel Migrationsverket, socialtjänsten, polis med mera), samt närvara vid besök på Migrationsverket, hos socialtjänsten och med det offentliga biträdet
  • Ansöka om dagersättning för barnet från Migrationsverket
  • Ansöka om andra bidrag för barnet, till exempel klädbidrag, resebidrag, aktivitetsbidrag
  • Bevaka att barnet har ett fungerande boende
  • Bevaka att barnet får hälso- och sjukvård efter behov
  • Besluta i frågor som rör barnets skolgång
  • Om barnet önskar och om det är möjligt, medverka till att barnet får kontakta sina föräldrar eller sin familj
  • Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar, hjälpa till med att betala räkningar med mera
  • Redovisa uppdraget till Överförmyndarnämnden

Vem kan utses till god man för ensamkommande barn

De krav som ställs på en god man för ett ensamkommande barn är desamma som för övriga gode män, det vill säga, man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. För att kunna anses vara lämplig för uppdraget måste den gode mannen ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska det svenska språket. Den som vill ta ett uppdrag som god man för ensamkommande barn ska ha gått kurs för speciellt för ändamålet. Anmäl ditt intresse att bli god man för ett ensamkommande barn genom att skicka in intresseanmälan. Glöm inte att bifoga en kopia av ditt kursintyg.

Arvodesregler för god man för ensamkommande

Från och med 2016-01-01 utgår arvode med 5 procent av prisbasbeloppet per månad för tiden fram till och med två månader efter att barnet fått uppehållstillstånd. Därefter utgår ett arvode om 2,5 procent av prisbasbeloppet per månad. I undantagsfall kan arvodet bli högre, om uppdraget har innehållit särskilt krävande insatser, eller lägre, om insatserna har varit få.

Milersättning utgår med 18,50 kr per mil med egen bil om körjournalen är ifylld. Utlägg för andra faktiska kostnader som hör till uppdraget (exempelvis parkeringsavgifter) ska styrkas med kvitto eller liknande.

Redovisningen ska vara Överförmyndarnämnden tillhanda senast två veckor efter avslutat kvartal och arvodet betalas ut när redovisningen är granskad. Om ditt barn får uppehållstillstånd ska redovisningen delas upp i två delar. En redovisning för tiden fram till uppehållstillstånd+en (1) månad och en redovisning för tiden efter.

Exempel: Barnet får uppehållstillstånd 15 januari. För kvartal 1 ska god man lämna in två redovisningar, en gällande tiden 2016-01-01 – 2016-02-15 (uppehållstillstånd+en månad) och en gällande 2016-02-15 – 2016-03-31.

Nya arvodesregler från april 2017

Nya arvodesregler kommer att gälla från och med 1 april 2017. Mer information om de nya arvodesreglerna finner du här.