Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

God man för ensamkommande barn

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndarnämnden i den kommun som barnet vistas i som förordnar en god man.

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är du både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe. Som god man ersätter du inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, utan detta sköts av ett boende eller familjehem. I de flesta fall har barnet föräldrar någonstans i världen och gode mannen är bara en tillfällig juridisk företrädare. Efter ett positivt beslut i asylfrågan bör barnet snarast få en särskilt förordnad vårdnadshavare och godmanskapet upphör därmed.

Huvuduppgifter för en god man för ensamkommande barn

En god man ska bland annat:

 • Företräda barnet (gentemot till exempel Migrationsverket, socialtjänsten, polis med mera), samt närvara vid besök på Migrationsverket, hos socialtjänsten och med det offentliga biträdet
 • Ansöka om dagersättning för barnet från Migrationsverket
 • Ansöka om andra bidrag för barnet, till exempel klädbidrag, resebidrag, aktivitetsbidrag
 • Bevaka att barnet har ett fungerande boende
 • Bevaka att barnet får hälso- och sjukvård efter behov
 • Besluta i frågor som rör barnets skolgång
 • Om barnet önskar och om det är möjligt, medverka till att barnet får kontakta sina föräldrar eller sin familj
 • Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar, hjälpa till med att betala räkningar med mera
 • Redovisa uppdraget till överförmyndarnämnden

Vem kan bli god man för ensamkommande barn

De krav som ställs på en god man för ett ensamkommande barn är desamma som för övriga gode män, det vill säga att du ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. För att kunna anses vara lämplig för uppdraget måste den gode mannen ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska det svenska språket. Den som vill ta ett uppdrag som god man för ensamkommande barn ska ha gått kurs för speciellt för ändamålet. Anmäl ditt intresse att bli god man för ett ensamkommande barn genom vår e-tjänst. Glöm inte att bifoga en kopia av ditt kursintyg.

Arvode till dig som är god man för ensamkommande barn

Överförmyndarnämnden tillämpar följande ersättningsnivåer och regler till god man för ensamkommande.

 • Arvodet för uppdrag som god man för ensamkommande barn ska vara 4 % av prisbasbeloppet per månad under asylprocessen, om inte särskilda skäl föranleder en annan ersättning i det enskilda fallet. Arvode om 4 % gäller till dess Migrationsverket meddelat beslut i asylfrågan plus 30 dagar efter detta datum.
 • 30 dagar efter att Migrationsverket meddelat beslut i asylfrågan ändras arvodet till 2 % av prisbasbeloppet per månad så länge uppdraget ska kvarstå.
 • Kostnadsersättning utgår för faktiska kostnader som styrks med underlag. Exempelvis inköp av kuvert och frimärken, parkeringsavgift, trängselskatt, kostnader för kollektivtrafik med mera.
 • Resor med egen bil ersätts med 18,50 kronor per mil.
 • Endast kostnader som är skäligen påkallade för uppdragets fullgörande ersätts.

Redogörelse från dig som är god man för ensamkommande barn

Du ska skicka in en redogörelse över uppdraget två gånger om året. Senast den 15 april (för perioden oktober-mars) respektive den 15 oktober (för perioden april-september). Arvodet betalas ut efter det att redogörelsen är granskad av en överförmyndarhandläggare.

Behov av tolk i ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn?

Om du behöver använda en tolk i utövandet av ditt uppdrag som god man ska du vända dig till oss på överförmyndaren med en ansökan om detta. Du kan ansöka om att få använda tolk via vår e-tjänst. 

Om det uppstår ett akut behov av tolk i ditt uppdrag som god man och du inte kan komma i kontakt med oss får du själv boka och betala tolken och sedan ansöka om det som kostnadsersättning i samband med redogörelsen. Hör då gärna av dig till oss så snart du kan och meddela vad som inträffat.

God man för ensamkommande barn som har fått uppehållstillstånd

Om det barn som du är god man för redan har eller får uppehållstillstånd ska du utöver den vanliga redogörelsen också lämna en ekonomisk redovisning, så snart du öppnat bankkonto åt barnet.

Så snart barnet fått uppehållstillstånd ska du meddela överförmyndaren i den kommun där barnet vistas. Om barnet bor i Lerum kommer du sedan att få en uppmaning om att skicka in en ekonomisk sammanställning för barnet. Därefter ska du också fylla i den ekonomiska redovisningen som finns på sista sidan i vår redogörelseblankett.

Uppdraget upphör

Ditt uppdrag som god man för ensamkommande kan upphöra på ett av följande två sätt;

 • Barnet fyller 18 år enligt den ålder hen uppgivit i sin asylansökan, godmanskapet upphör då utan särskilt beslut.
 • Efter beslut från överförmyndaren, till exempel på grund av att särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts, att barnet lämnat Sverige eller blivit uppskriven i ålder och på så vis betraktas som myndig.

Överförmyndarnämnden i Lerums kommun har beslutat att i samband med att ett ensamkommande barn får beslut i asylfrågan och samtidigt får sin ålder ändrad av Migrationsverket ska överförmyndarnämndens handläggning utgå från Migrationsverkets åldersbedömning om det inte finns särskilda skäl att ifrågasätta denna.

I de fall vi beslutar att godmanskapet ska kvarstå, trots Migrationsverkets beslut om ändrad ålder, kan det handla om en längre tid som du är kvar som god man, trots att ungdomen av många anses vara över 18 år. Du får därför räkna med att du inte kommer få företräda ungdomen i alla lägen, eftersom varje myndighet gör en självständig bedömning om den ska följa Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning eller  inte.

Om det barn du är god man för flyttar till en annan kommun måste du genast meddela oss det. Ärendet kommer då att flyttas till överförmyndaren i den nya vistelsekommunen. Du ska inte skicka en slutredogörelse till oss i samband med flytten.

Jag vill inte vara god man längre, hur gör jag då?

Om du vill avsäga dig ett uppdrag som god man för ensamkommande barn kan du lämna in en ansökan om detta. Observera att du har kvar ditt uppdrag tills dess att överförmyndaren har utsett en ersättare för dig.