Förälder, vårdnadshavare och förmyndare

Personer som inte fyllt 18 år är enligt svensk lag omyndiga. Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och en förmyndare. I de flesta fall är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare för sina omyndiga barn, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare och/eller förmyndare.

En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. En förmyndares uppdrag är att förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

Fri eller kontrollerad förvaltning?

Huvudregeln är att föräldrar fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas till barnet, men det finns vissa undantag. Föräldrarna måste exempelvis alltid ha överförmyndarens samtycke till att köpa en fastighet eller en bostadsrätt för barnets räkning.

Om barnets tillgångar överstiger åtta (8) prisbasbelopp övergår föräldrars fria förvaltning i en så kallad kontrollerad förvaltning. Föräldrar är skyldiga att anmäla detta till överförmyndarnämnden. Vid kontrollerad förvaltning utövar överförmyndarnämden en aktiv tillsyn över förmyndarens förvaltning av barnets tillgångar och föräldrarna ska därför årligen, senast sista februari, lämna en redovisning till överförmyndarnämnden över förvaltningen från föregående år på en särskild blankett. Samma redovisningsskyldighet gäller när barnet blir ägare till fast egendom. Redovisningen granskas sedan av överförmyndarnämnden.
Föräldrarna behöver också överförmyndarnämndens tillstånd till vissa åtgärder, till exempel att köpa aktier. När en kontrollerad förvaltning avslutas ska en sluträkning lämnas.

Överförmyndarspärrat konto för barn

Får ett barn pengar genom exempelvis arv eller försäkring ska pengarna enligt föräldrabalken sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Det är förmyndaren (normalt sett barnets föräldrar) som ska se till att öppna ett konto och be banken förse det med överförmyndarspärr. Därefter meddelar du utbetalaren om kontonumret.

När pengarna har betalats ut startas ett ärende hos oss på överförmyndarnämnden. Vill du ta ut pengar från ett spärrat konto krävs vårt samtycke. Ansökan om uttag finns nedan. Glöm inte att bifoga uppgift om omyndigs tillgångar om det är första gången du ansöker om uttag.

Särskilt förordnad vårdnadshavare eller förordnad förmyndare

Enligt 10 kap 3 § föräldrabalken (FB) blir den som av tingsrätten har förordnats särskilt till vårdnadshavare också särskilt förordnad förmyndare för den omyndige. Även i vissa andra fall kan ett barn få en annan person än sina föräldrar utsedd till förmyndare, exempelvis om båda föräldrarna är under 18 år eller om de av någon anledning bedöms vara olämpliga att handha barnets ekonomi.

Som förmyndare har du till uppgift att förvalta den omyndiges tillgångar och företräda hen i angelägenheter som rör tillgångarna. Skyldigheterna ska fullgöras omsorgsfullt och du ska alltid utgå från vad som är bäst för den omyndige.

Som särskilt förordnad förmyndare får du också en del skyldigheter gentemot oss på överförmyndarnämnden, eftersom vi är den myndighet som ska utöva tillsyn över hur du sköter uppdraget som förmyndare. Därför ska tingsrätten alltid underrätta oss på överförmyndaren när någon utses till särskilt förordnad vårdnadshavare. När du utövar ditt uppdrag som särskilt förordnade förmyndare gäller bland annat föräldrabalkens 14 kapitel (samma regler som för en god man).

Läs mer om uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare eller förmyndare HÄR

De flesta blanketter som rör ditt uppdrag är samma som för god man/förvaltare.