Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakter - en ny typ av ställföreträdarskap för vuxna

En framtidsfullmakt ger dig möjlighet att utse någon som ska sköta dina angelägenheter när du inte längre kan göra det själv. Den ska alltså ses som ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakten innebär att du, när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk, kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan det.

Du ställer framtidsfullmakten till en annan fysisk person som ska ha hand om dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när du själv förlorat förmågan. Fullmaktshavaren (den person du ställt ut fullmakten till) avgör i första hand när fullmakten träder i kraft. Det finns också möjlighet att få frågan prövad i domstol. Fullmaktshavaren har en plikt att vara lojal mot och samråda med dig. Du har också möjlighet att utse en särskild granskare som har rätt att begära redovisning av fullmaktshavaren.

Framtidsfullmakten är en privat angelägenhet mellan dig och den blivande fullmaktshavaren och registreras inte på något sätt. Vi på överförmyndarnämnden kan bli involverade först om någon misstänker att fullmaktshavaren missbrukar sitt förtroende. Vi kan då agera genom att begära redovisning av uppdraget. Som en sista åtgärd kan överförmyndarnämnden besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får brukas av fullmaktshavaren, om hen vid fullgörandet av uppdraget har gjort sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelse eller annars visat sig vara oförmögen att ta till vara dina intressen. Vi kan då istället ansöka om god man eller förvaltare.

Med tanke på att en framtidsfullmakt är ett alternativ till god man eller förvaltare och en rent privat angelägenhet kan vi på överförmyndarnämnden tyvärr inte svara på frågor kring innehållet eller upprättandet av en framtidsfullmakt.