Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Överförmyndarnämndens behandling av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

Telefonnummer: 0302 – 52 10 00

E-post: overformyndarnamnden@lerum.se

Dataskyddsombud

Johan Borre

Telefonnummer: 031-335 50 00

E-post: dso@grkom.se

Ändamål med behandlingen

Personuppgifterna behandlas för att kunna handlägga ärenden inom ramen för överförmyndarnämndens verksamhet samt för att överförmyndarnämnden ska kunna utföra sin tillsynsverksamhet. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Rättslig grund för behandlingen

Det är nödvändigt för överförmyndarnämnden att behandla personuppgifterna för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att behandlas av kommunens överförmyndarhandläggare samt dennes chef. Uppgifterna behandlas i verksamhetssystemet Wärna. Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

De registrerades rättigheter

Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering och dataportabilitet. Du kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Du har även en rätt till dataportabilitet. Läs mer på datainspektionen.se

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Överförmyndarnämnden behandlar uppgifter om namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadresser. Det förekommer även uppgifter om inkomst, skulder och annat som rör huvudmannens situation.

Lagringstid

Överförmyndarnämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. Beroende på typen av uppgift kan det variera.

Information om hur du klagar till tillsynsmyndigheten

Datainspektionen är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.

Övriga upplysningar

Uppgifterna samlas in från den registrerade och även från andra källor, såsom statliga myndigheter.