Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna

Kan jag som anhörig bli god man?

Ja, du som anhörig kan bli god man. Men det är viktigt att känna till att vi gör samma kontroller och lämplighetsprövning oavsett om du som vill bli god man är en anhörig/vän till huvudmannen eller en helt utomstående person. När du meddelat att du vill bli god man för någon närstående person kommer vi att lämna information om uppdraget. Du kommer också få göra ett litet test. 

Hur gör jag för att få ett förvaltarfrihetsbevis?

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att en person inte har förvaltare. Överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd utfärdar beviset. Ansök om förvaltarfrihetsbevis

Hur ansöker jag om god man eller förvaltare och vilka handlingar krävs?

Ansökan om god man görs till ansvarig tingsrätt för den kommun där den som behöver god man/förvaltare är folkbokförd. Det finns länkar längst ner på sidan till domstolarnas information. 

En ansökan om god man/förvaltare kan göras av dig som vill ha god man eller av make/maka/sambo, barn, föräldrar och syskon. Ansökan ska bland annat innehålla uppgift om skäl till ansökan, uppgifter om den som behöver god man och på den som ansöker, förordnandets omfattning: förvalta egendom, bevaka rätt, sörja för person med mera. Till ansökan ska du bifoga handlingar som styrker behovet av hjälp, till exempel ett läkarintyg, en socialtjänstutredning, skrivelse från kurator eller yttrande från biståndsbedömare.

Är den som behöver god man eller förvaltare folkbokförd i Lerums kommun skickas ansökan till Alingsås tingsrätt. 

Jag tycker inte att jag behöver en god man längre. Hur gör jag?

Om en god man inte längre behövs, ska godmanskapet upphöra. Eftersom godmanskap bygger på ditt samtycke ska det avslutas om du vill det. Skicka en ansökan till Alingsås tingsrätt där du skriver att du inte längre vill ha god man. Det är tingsrätten som beslutar om upphörande.

Vilken överförmyndare ska jag vända mig till?

Vilken överförmyndare som är behörig i ett ärende styrs av var personen med behov av förmyndare, god man eller förvaltare är folkbokförd. Om den enskilde inte är folkbokförd i Sverige är överförmyndaren där personen vistas behörig. Stockholms överförmyndare är behörig om det inte finns någon behörig överförmyndare enligt ovan.

Vad kostar det att ha god man?

Om uppdraget omfattar alla tre delarna, bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, ligger den genomsnittliga kostnaden på cirka 12 000 kronor per år. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodet. Storleken på arvodet beror på omfattningen av uppdraget. Huvudregeln är att den som har god man själv ska stå för arvodet om hens beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger gällande prisbasbelopp eller hens tillgångar under samma år överstiger 2 gånger prisbasbeloppet.

Vad gör jag om min huvudman avlider?

Om din huvudman avlider, informera genast överförmyndarnämnden. Ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör i samma stund som din huvudman avlider. Du kan då inte längre företa rättshandlingar för din tidigare huvudman, som exempelvis betala räkningar eller ta ut pengar för arvode. Du behöver genast underrätta eventuella arvingar, som övertar förvaltningen av dödsboet. Om du har egendom hos dig som tillhör den avlidne, ska du omedelbart lämna över dem till arvingarna. Inom en månad från dödsfallet ska du lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden som gäller för tiden från den förra redovisningen (vanligen 1 januari innevarande år) fram till och med dödsfallet.

Hur lång tid tar det att få god man eller förvaltare?

Det går inte att säga hur lång tid det tar eftersom det beror på omfattningen av ärendet, tillgången på gode män/förvaltare, handläggningstid hos överförmyndarnämnden och tingsrätten med mera. Men räkna med att det tar åtminstone ett par månader från ansökan. 

Kan jag byta god man eller förvaltare om jag inte är nöjd?

Du eller dina anhöriga måste skriva till överförmyndarnämnden och berätta varför du önskar att nuvarande gode man eller förvaltare byts ut. Din ansökan om byte av god man eller förvaltare skickas sedan till den gode mannen eller förvaltaren så att även hen får uttala sig. Den gode mannen eller förvaltaren har kvar sitt uppdrag tills det att en ny blivit utsedd. Om en god man eller förvaltare inte skött sitt uppdrag, fått ekonomiska problem eller av någon annan anledning inte längre är lämplig som god man eller förvaltare ska personens uppdrag avslutas av oss på överförmyndaren. 

Mitt barn har fått pengar på ett överförmyndarspärrat konto. Vad innebär det?

Får ett barn under 18 år mer än ett prisbasbelopp genom exempelvis arv eller försäkring ska pengarna enligt föräldrabalken sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Det är du som förälder som ska se till att öppna ett konto och be banken förse det med överförmyndarspärr. Därefter meddelar du utbetalaren om kontonumret.

När pengarna har betalats ut startas ett ärende hos oss på överförmyndarnämnden genom att utbetalaren skickar en underrättelse till oss. Vill du ta ut barnets pengar från ett spärrat konto krävs vårt samtycke. 

Ordlista

Ställföreträdare

Ställföreträdare är ett samlingsbegrepp för förmyndare, god man och förvaltare.

God man

En god man är person som utses för att utföra ett visst uppdrag för en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Förvaltare

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att förvaltaren inte är beroende av den enskildes samtycke utan handlar på eget ansvar i den enskildes intresse och för dennes räkning. Den som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga, det vill säga möjligheten att själv sluta avtal med mera, medan den som har en förvaltare förlorar rättshandlingsförmågan på de områden som förvaltaren övertar.

Överförmyndare

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Detta för att inte rättsförluster ska uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

Överförmyndarspärrat konto

Att ett konto är försett med en överförmyndarspärr innebär att överförmyndarnämndens samtycke krävs för att du som ställföreträdare ska kunna göra uttag från kontot. En huvudman med god man får alltid disponera sina egna pengar och därmed ta ut pengar från kontot utan överförmyndarnämndens samtycke. Det får däremot inte barn under 18 år eller personer som har förvaltare göra.