Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på gator och allmänna platser inom Sverige. Tillståndet gäller även i de flesta länderna i Europa.

Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Det innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden samt vanligtvis även avgiftsbefrielse. Tillståndet kan även gälla på privat mark såsom butiksparkeringar, parkeringsgarage eller stormarknader om fastighetsägaren så medger.

Här gäller inte tillståndet

Det gäller däremot inte i zoner för visst ändamål, där det är förbjudet att stanna (stoppförbud), på hållplats för buss och spårvagn, på parkeringsplats endast för boendekortsinnehavare eller på anvisad plats för visst slag av fordon.

Vem är berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

 

Tillstånd för bilförare

En bilförare med varaktig funktionsnedsättning som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand kan beviljas parkeringstillstånd. Bedömningen förflytta sig på egen hand grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel. Föreskriften talar uttryckligen om att funktionsnedsättning oavsett orsak ska avse gångförmågan.

Tillstånd för passagerare

För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. Utöver väsentliga svårigheter att förflytta sig krävs att särskilda skäl föreligger för att tillstånd ska utfärdas. Exempelvis svåra förlamningar eller allvarliga balansrubbningar som medför att den sökande, efter nödvändig assistans utanför fordonet, inte kan lämnas ensam ens för en kortare stund medan föraren parkerar.

Ansökan och beslut

Du ansöker om parkeringstillstånd hos den kommun där du är folkbokförd. Skicka in en skriftlig ansökan kompletterad med foto och namnteckning på särskild blankett. Vi behöver även ett aktuellt läkarintyg/gångtest dokumenterat av sjukgymnast alternativt arbetsterapeut som styrker hur sjukdomen påverkar din gångförmåga.

Du kan ladda ner samtliga blanketter via länkarna nedan eller hämta dem hos på medborgarkontoret KomIn på Bagges torg. Det går också bra att ringa kommunens handläggare för parkeringstillstånd.

Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövning sker då utan hänsyn till tidigare beslut.

Handläggningstiden är normalt fyra veckor.