Riktlinjer för kameraövervakning

Syftet med eventuell kameraövervakning är att minska skadegörelsen på och i kommunens fastigheter. Här nedan redovisas beslutsgången för kameraövervakning.

Kommunen har inbrottslarm till de flesta av sina fastigheter. Det finns även väktare kvälls- och nattetid som ronderar i kommunen. Trots detta har organisationen problem med skadegörelser och klotter som orsakar kommunen stora skadebelopp varje år.

Syftet

Syftet med kameraövervakning är att minska skadegörelsen på och i kommunens fastigheter. I första hand genom förebygga skadegörelse med tidig upptäckt. I andra hand genom att utgöra bevisföring mot eventuell gärningsman.

Ansvarsfördelningen i kommunen

 • Beslut om riktlinjer för kamerabevakning utomhus fattas av förvaltningsledningen.
 • Beslut om kamerabevakning på enskild plats inomhus utifrån riktlinjerna fattas av ansvarig verksamhetschef.
 • Beslut om kamerabevakning utomhus fattas av enhetschef på kommunens verksamhetslokaler.
 • Beställning och löpande drift av utrusningen sköts av kommunens verksamhetslokaler och finansieras genom hyran.

Utgångspunkter och förutsättningar

 • Tydlig problembild ska finnas på aktuell plats. Andra inledande åtgärder ska ha vidtagits utan att kommit tillrätta med skadegörelsen.
 • Kameror för förebyggande syfte ska kopplas till larmcentral med tydlig instruktion om åtgärd vid aktivitet inom det bevakade området.
 • Installation av kameror beställs av kommunens verksamhetslokaler.
 • Inför uppsättning av kamera ska kontakt alltid tas med Länsstyrelsen.
 • Kamera med identifieringsfunktion kräver ansökan medan avidentifierad teknik endast är anmälningspliktig. I båda fallen hanterar kommunens verksamhetslokaler det praktiska förfarandet baserat på underlag från berörd verksamhet.
 • För kameror med inspelningsfunktion ska inspelat material endast granskas då händelse eller incident inträffat (exempelvis brand, inbrott eller annan skadegörelse). Granskning sker av säkerhetschef utsedda personer. Antalet behöriga personer ska begränsas.
 • Information om kamerabevakning ska ges via tydlig skyltning.
 • Personal, elever, föräldrar eller motsvarande ska av ansvarig verksamhet informeras om kamerabevakningen vid varje övervakad anläggning, samt varför åtgärden görs.

Utomhus

 • Inspelning sker endast på tider då ordinarie verksamhet upphört.
 • Bevakningsområdet ska vara tydligt definierat.
 • Kamera med möjlighet för identifiering ska vara riktad mot fasaden.
 • Kamera som är avidentifierad bevakar ytterområden (till exempel skolgård).
 • Kamerainspelning får inte ske vid följande platser (om inte länsstyrelsen beviljar undantag): 1) den del av ett område som används för föreningsaktiviteter utomhus, 2) den del av ett område som används som allmänna parkeringsplatser.

Inomhus

 • Inomhuskamera får sättas upp på särskilt utsatta platser. Samma övergripande riktlinjer som för utomhuskameror gäller.
 • Kameraövervakning ska inte ersätta larmfunktion utan samordnas med sådan för bästa synergieffekt.
 • Kamerainspelning får inte ske vid följande platser (om inte länsstyrelsen beviljar undantag): 1) allmänna val i lokalen, 2) allmänna lokaler, 3) lokaler som används som allmänhetens passager.