Frågor och svar om stödtelefonen

Nedan följer ett antal frågor och svar kring stödtelefonen om våldsbejakande extremism.

Varför startar ni en stödtelefon?

Syftet med stödtelefonen är att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism och stödja de människor som befinner sig i närheten av en person involverad i våldsbejakande extremism. Pilotprojektet med en stödtelefon handlar om att prova en verksamhet dit anhöriga, kommuner och organisationer kan vända sig för att få information, råd och stöd i frågor om våldsbejakande extremism.

Varför ska Röda korset bemanna telefonen?

Det saknas, i dagsläget, en nationell aktör dit oroliga anhöriga kan vända sig för att få råd och stöd om de upptäcker att någon i deras närhet riskerar att dras in i eller redan är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse. Även kommuner och organisationer kan behöva en nationell aktör att rådgöra med när olika problem som rör extremism uppstår. Röda Korset har lång erfarenhet av stödtelefoner och kan snabbt dra igång en pilotverksamhet.

Vilket nummer ska man ringa?

Du ringer på 020-100 200. Nummer har öppet mellan 09:00 – 15:00 på vardagar. Resterande tid av dygnet har vi en telefonsvarare där du kan lämna ett meddelande så ringer vi upp.

Är jag anonym om jag ringer?

Du ringer anonymt. Vi ska stödja dig. Vi lyssnar, ger dig råd och tillsammans ska vi försöka göra skillnad. Hos oss finns personer som är vana att lyssna och som förstår.

Vad vill ni uppnå med projektet?

Familj och närstående känner oro och förtvivlan när en person väljer att ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser i Sverige och/eller utomlands. Det är bland de människor som lever närmast personen involverad i våldsbejakande extremism som möjligheten finns att på ett tidigt stadium upptäcka och förhoppningsvis kunna förhindra fortsatt radikalisering. Det handlar om att de närstående här ska ges möjlighet att intervenera i de processer som riskerar att sluta i våldsbejakande extremism. Det är för dessa människor, som lämnas i tomrum, sorg och oro, som en nationell stödtelefon kan göra nytta.

Hur länge pågår projektet?

Regeringen gav i mars 2015 den nationella samordnaren i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en pilotverksamhet med en nationell stödtelefon. Uppdraget redovisades i maj 2015. Utifrån den nationella samordnarens analys och på grund av att det är angeläget att en stödtelefon kommer på plats snarast, har regeringen gjort bedömningen att den lämpligaste aktören för att genomföra en pilotverksamhet av detta slag är en etablerad frivilligorganisation. Den 13 augusti 2015 beslutade regeringen att den nationella samordnaren ska upprätta ett avtal med en civilsamhällesorganisation. Den verksamhet som föreslås är en pilotverksamhet avsedd att sträcka sig fram till 1 juli 2016.

Varför pågår projektet bara fram till juni 2016?

Det är sannolikt att stödtelefonen behöver leva vidare. Den nationella samordnaren kommer att föra kontinuerlig dialog med Röda korset och en utvärdering ska genomföras under våren 2016.

Kommer det att synas på min telefonräkning att jag ringt stödtelefonen?

Nej, det kommer inte att synas på räkningen att man har ringt stödtelefonen.

Kommer Röda korset att ha för samverkan med andra myndigheter?

En av stödtelefonens viktigaste uppgifter är att telefonen fungerar som en sluss. Beroende på hjälpbehovet kommer man hänvisas till rätt instans. Vi har bland annat byggt upp ett nätverk av lokala samordnare på kommunnivå som stödtelefonen samverkar med.

Kommer Röda korset att ha för samverkan med myndigheter som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen?

Anonymitet är något som är högt prioriterat. Nej stödtelefonen har ingen samverkan, förutom om det är fara för lagbrott. Stödtelefonens huvudsyfte är att stödja anhöriga, det bygger på att det finns förtroende mellan aktörerna.

Hur kommer samarbetet framöver att se ut med den nationella samordnaren?

Detta är en pilotverksamhet, som måste följas upp och utvärderas. Stödtelefonens utvärdering kommer förhoppningsvis att vara en vägledning på hur behovet ser ut.

I regeringsdirektivet står att läsa ”inbegripet andra kontaktkanaler som e-post, chatt och webbaserad teknik” – hur avser ni att arbeta med detta?

Vi börjar med stödtelefon. Tanken är att så småningom komplettera med andra kontaktkanaler, såsom e-post och chattfunktion.

Vem besvarar telefonen?

Röda korset har rekryterat personal (2 personer) som ska bemanna stödtelefonen. Personalen har kunskap och erfarenhet av att hjälpa människor i kris och talar flera språk.

Har de som svarar tystnadsplikt?

Ja

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.