Rehabenhetens övergripande mål

Rehabenhetens övergripande mål

  1. HÖG KVALITET OCH HELHETSSYN
    Rehabiliteringsverksamheten verksamhet skall präglas av hög kvalitet och individens möjlighet till självbestämmande, kontinuitet, integritet, valfrihet och hög livskvalitet. De rehabiliterande insatserna skall utgå från en helhetssyn på människan.

  2. REHABILITERINGSTÄNKANDE
    Rehabiliteringsenheten skall verka för att ett rehabiliteringstänkande genomsyrar Sektor stöd och omsorgs verksamhet och att hög rehabiliteringskompetens finns hos de yrkesgrupper som möter vårdtagare med rehabiliteringsinsatser. Vi arbetar regelbunden handledning av hemvårdsgrupper, personal på särskilda boenden med mera.

  3. GOD SAMVERKAN
    Rehabiliteringsenhetens verksamhet skall eftersträva en god samverkan med anhöriga och alla andra kontakter, t.ex. övriga verksamheter inom Sektor stöd och omsorg, primärvård och regionen, Hjälpmedelscentralen,  föreningar med flera.

  4. HÖG KOMPETENS
    Rehabiliteringsenhetens verksamhet skall bygga på vetenskap och kunskapsbaserad erfarenhet. Kompetensutveckling skall upprätthållas och utvecklas genom kontinuerlig fort- och vidareutbildning.

  5. ADEKVATA BEDÖMNINGAR OCH INSATSER
    God tillgänglighet och service, snabba och flexibla åtgärder.