Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Aktuell information om covid-19

Lerums kommun uppmanar invånare att själva söka information på tillförlitliga källor. 

De senaste nyheterna


informationstext andra språkInformation på andra språk/information in other languages

Innehåll på denna sida

Det är viktigt att vi alla hjälps åt 

Lerums kommun följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten satt upp. Enligt myndighetens bedömning och inom hälso- och sjukvården finns det etablerade rutiner för att provta och hantera de fall som upptäcks.

Det är viktigt nu, när risken för allmän spridning bedöms som mycket hög, att vi alla tar vårt ansvar och hjälps åt att förhindra spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

 1. Tvätta händerna ofta.
 2. Stanna hemma om du är sjuk.
 3. Ring 1177 eller besök www.1177.se om du misstänker att du är sjuk eller har varit i kontakt med en person smittad av covid-19.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information.

 • Har du allmänna frågor om coronaviruset, covid-19 ring: 113 13.
 • Har du individuella frågor om coronaviruset, covid-19 ring: 1177 eller besök www.1177.se.

Vaccination

Lerums kommun är nu igång med vaccinering mot Covid-19. Lerums kommun följer de nationella prioriteringsordningarna och får vaccin för att kunna vaccinera personer som är inom kommunens omsorger. De personer som är berörda, det kan vara boende eller anhörig, kommer att bli kontaktade och få information närmare det aktuella vaccinationsdatumet och kommer få ge sitt samtycke till vaccination.

Vaccinationen är kostnadsfri och det behövs två doser med ett antal veckors mellanrum. Om du haft covid-19-infektion eller har uppvisat antikroppar är inget hinder för att ta vaccinationen.

Övriga personer kommer att erbjudas vaccination via Västra Götalandsregionen. Klicka här för att läsa mer om vaccination mot covid-19

Alla med symtom kan testa sig för covid-19

Alla med milda infektionssymtom, till exempel feber, hosta och halsont har möjlighet att testa sig för covid-19. Vårdcentralerna i Lerums kommun har upprättat provtagningsplatser utanför respektive byggnad.  Boka inte tid förrän det har gått minst 24 timmar sedan symtomen startade. Du bokar tid via webben för Närhälsans vårdcentraler och telefon till Din Vårdcentral. På Närhälsan släpps tiderna en dag eller två dagar i förväg. Du behöver inte välja en vårdcentral där du är listad. Testet ger svar på om du har en infektion som beror på covid-19. Det är inte ett antikroppsprov som visar om du tidigare haft covid-19.

Äldre och personer med underliggande sjukdomar

Lerums kommun arbetar hela tiden för att minska smittspridningen och för att skydda riskgrupper från att insjukna i covid-19. Det betyder extra försiktighetsåtgärder på alla kommunala boenden. Beslutet om besöksförbud hävs från och med 1 oktober. Klicka här för att se vad som gäller för riktlinjer.

Bemanningen i Sektor stöd och omsorg är påverkad av rådande pandemi. Det innebär att vi gör prioriteringar, så att de som är i störst behov av hjälp får grundläggande omsorgsinsatser och nödvändig hälso- och sjukvård. Individuella bedömningar görs utifrån behov och insatser. 

Självprovtagning för vissa medarbetare inom kommunal vård och omsorg

Nu finns möjlighet till självprovtagning/egentest för viss vård- och omsorgspersonal med luftvägsinfektion, ett test som kan göras för att säkerställa om personen har covid-19 eller inte. Egentest av covid-19 är inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård, utan på behovet av bemanning. 

Är du utförare av vård- och omsorg och vill veta mer? Kontakta oss på den här e-postadressen stod-och-omsorg@lerum.se.

Vägledning för provtagning, Västra Götalandsregionens webbplats.

Förskola och skola

I samverkan med smittskyddsläkare har huvudman för grundskolan i Lerums kommun beslutat att delvis fjärr- och distansundervisning kan bedrivas för årskurs 7-9. Detta gäller 25/1-16/5. Vi fortsätter att påminna om noggrann handhygien, hålla avstånd och att barn/elever/personal som är sjuka stannar hemma. 

Lerums gymnasium

Efter vårens distansundervisning på Lerums gymnasium öppnar skolan igen. En del är som det brukar men samtidigt är det en helt annan situation. Från och med måndag 9 november och inledningsvis två veckor framåt inför gymnasiet delvis distansundervisning. Du kan läsa mer om distansundervisningen i den här länken.  

På följande länk kan du läsa mer om hur gymnasiet arbetar för att hindra smittspridning av covid-19.

Följande gäller för barn och elever

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

Klicka här för att läsa Folkhälsomyndighetens råd till skola och förskola i sin helhet.

Klicka här för att läsa Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset - för dig som är barn eller ungdom.

Stängning av verksamheter

I och med att vi är mitt i en pandemi kan det av olika anledningar bli aktuellt att överväga om verksamhet kan behöva stängas eller ställas in.

Vid behov av stängning av skolor med förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola gäller särskilda regler, enligt en förordning som regeringen beslutade om 13 mars 2020 (förordning 2020:115).
Enligt denna får huvudmannen stänga skolor i följande fall:

 • Vid sådan personalbrist att det under en viss tid inte går att bedriva verksamhet
 • Efter samråd med smittskyddsläkare.
 • Om Folkhälsomyndigeten beslutar att stänga skolor i ett helt område eller om myndigheten rekommenderar att alla skolor ska stängas.

Om skolor stängs enligt ovan kan undervisningen förändras så att den istället genomförs i form av distans- eller fjärrundervisning. Denna möjlighet finns bara om skolan beslutas att stänga enligt någon av ovanstående punkter.

Det blir också möjligt för huvudmannen att när skolorna öppnar igen göra förändringar i schema och läsår så att den undervisningstid som inte kompenserats av distans- eller fjärrundervisning kan tas igen.

Även regeringen har möjlighet att besluta att stänga skolor enligt en ny lag som träder i kraft 2020-03-21.

Stängning av förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Regeringen eller huvudmannen kan också vid behov besluta att stänga även förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, av samma anledningar som när skolor stängs.

Om detta görs ska huvudmannen ändå erbjuda:

 1. Förskola för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola.
 2. Fritidshem för elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem.
 3. Förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen för barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Planering för att kunna möta alla olika situationer som ovanstående beslut kan ge upphov till pågår i alla våra verksamheter.

Permitterade vårdnadshavare

Är du permitterad och har frågor gällande ditt barns omsorg på förskola eller familjedaghem kan du vända dig direkt till förskolan/familjedaghemmet för att få svar på dina frågor.

Externa vårdaktörer

Är du en privata vårdaktör och saknar sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, till exempel handskar, munskydd och handsprit, kan du e-posta SOskyddsutrustning@lerum.se så att kommunen kan ta med dina behov i begäran om stöd till Socialstyrelsen.

Om du har privat utförare av personlig assistans eller är utförare av personlig assistans och verkställandet av assistansbehovet tillfälligt inte kan utföras på grund av sjukdom eller annan frånvaro, kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn

 • E-post: kommun@lerum.se
 • Telefon: 0302-52 10 00
 • Postadress: 443 80 Lerum

Information till arrangörer av evenemang

Se främst nya skärpta regler för Västra Götalandsregionen.  

Se vad som gäller kring evenemang på krisinformation.se.

Lerums kommuns beredskap för sjukdomen covid-19

Sedan 28 februari finns en samverkansgrupp för Lerums kommuns arbete med covid-19. Inriktningen är bland annat att aktivt följa händelseutvecklingen och genomföra förberedande åtgärder, samordna arbetet och ha beredskap för att förstärka insatserna vid behov.

Alla verksamheter i kommunen genomför riskanalyser som ligger som underlag för en beredskapsplan. Beredskapsplanen utgår från olika scenarier. Vi ska garantera och säkra för samhället viktiga funktioner och vad som ska prioriteras, även vid stor personalfrånvaro på grund av covid-19.

Patientsekretess

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Därför lämnar inte Lerums kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Vid en eventuell smitta i kommunens verksamheter blir berörda kontaktade.

Antal bekräftade fall i Lerum

En gång i veckan publicerar Västra Götalandsregionen statistik på antalet fall av covid-19 per kommun. Det är endast fall som är laboratoriebekräftade som redovisas. Lindriga fall där man isolerar sig själv i hemmet ingår inte i statistiken. Klicka här för att komma vidare till antalet fall i Västra Götaland och uppdelat per kommun.

Fler länkar