Aktuell information om covid-19

Lerums kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

Senast uppdaterad 2020-04-07.

Lerums kommun uppmanar invånare att själva söka information på tillförlitliga källor. 

De senaste nyheterna:

- MSBs informationskampanj.
- Frivillighjälp.
- Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
- Information till dig som är företagare. 
- Information till dig över 70 år. 
- Besöksförbud på kommunens äldreboenden och korttidsplatser.

Information på andra språk/information in other languages

- Information på teckenspråk.
- Information på lätt svenska.*
- Information på olika språk om hur du skyddar dig från smitta.
- Information på arabiska.
- Information på dari. 
- Information på amhariska. 
- Informationsfilmer på bland annat dari och arabiska.

Innehåll på denna sida

Det är viktigt att vi alla hjälps åt 

Lerums kommun följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten satt upp. Enligt myndighetens bedömning och inom hälso- och sjukvården finns det etablerade rutiner för att provta och hantera de fall som upptäcks. När det bekräftats att en person har covid-19 kartlägger Smittskyddsmyndigheten i Västra Götalandsregionen alla nära kontakter noggrant för att hitta smittkällan och förhindra att smittan sprids vidare.
Det är viktigt nu, när risken för allmän spridning bedöms som mycket hög, att vi alla tar vårt ansvar och hjälps åt att förhindra spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

 1. Tvätta händerna ofta.
 2. Stanna hemma om du är sjuk.
 3. Ring 1177 eller besök www.1177.se om du misstänker att du är sjuk eller har varit i kontakt med en person smittad av covid-19.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information.

 • Har du allmänna frågor om coronaviruset, covid-19 ring: 113 13.
 • Har du individuella frågor om coronaviruset, covid-19 ring: 1177 eller besök www.1177.se.

Äldre och personer med underliggande sjukdomar

Regeringen har beslutat om besöksförbud på alla äldreboenden i landet. Förbudet gäller från och med den 1 april. I Lerums kommun har besöksförbud på äldreboenden gällt sedan en tid, då kommunen följt den tidigare rekommendationen från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Nu är rekommendationen ändrat till ett regeringsbeslut, som kommunen fortsatt följer. 

Kommunen sätter särskilt fokus på att skydda riskgrupper. Det är framförallt äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes. De är alla överrepresenterade bland de som drabbats hårdast av covid-19.  
Läs mer om vårt besöksförbud här. 

Bemanningen i Sektor stöd och omsorg är påverkad och kommer troligen att bli det i ännu högre utsträckning framöver. Organisationen arbetar med att omfördela personal för att säkra upp i verksamheten. Det innebär att det kommer behöva bli prioriteringar, så att de som är i störst behov av hjälp får grundläggande omsorgsinsatser och nödvändig hälso- och sjukvård. Individuella bedömningar kommer att göras utifrån behov och insatser. 

Förskola och skola

Lerums förskolor, grundskolor, fritidshem, grundsärskola och gymnasiesärskola är öppna i enlighet med Folkhälsomyndighetens bedömningar att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Från och med 2020-03-18 är däremot Lerums gymnasium och Lerums vuxenutbildning stängda efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Undervisningen bedrivs istället på distans. Information till berörda elever angående detta ges direkt från skolorna.

Följande gäller för barn och elever

Folkhälsomyndigheten säger följande:

För att minska risken för smittspridning ska elever, personal och vårdnadshavare vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom ska barnet hålla sig hemma från skola eller förskola. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn och elever ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Klicka här för att läsa Folkhälsomyndighetens råd till skola och förskola i sin helhet.

Stängning av verksamheter

I och med att vi är mitt i en pandemi kan det av olika anledningar bli aktuellt att överväga om verksamhet kan behöva stängas eller ställas in.

Vid behov av stängning av skolor med förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola gäller särskilda regler, enligt en förordning som regeringen beslutade om 13 mars 2020 (förordning 2020:115).
Enligt denna får huvudmannen stänga skolor i följande fall:

 • Vid sådan personalbrist att det under en viss tid inte går att bedriva verksamhet
 • Efter samråd med smittskyddsläkare.
 • Om Folkhälsomyndigeten beslutar att stänga skolor i ett helt område eller om myndigheten rekommenderar att alla skolor ska stängas.

Om skolor stängs enligt ovan kan undervisningen förändras så att den istället genomförs i form av distans- eller fjärrundervisning. Denna möjlighet finns bara om skolan beslutas att stänga enligt någon av ovanstående punkter.

Det blir också möjligt för huvudmannen att när skolorna öppnar igen göra förändringar i schema och läsår så att den undervisningstid som inte kompenserats av distans- eller fjärrundervisning kan tas igen.

Även regeringen har möjlighet att besluta att stänga skolor enligt en ny lag som träder i kraft 2020-03-21.

Stängning av förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Regeringen eller huvudmannen kan också vid behov besluta att stänga även förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, av samma anledningar som när skolor stängs.

Om detta görs ska huvudmannen ändå erbjuda:

 1. Förskola för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola.
 2. Fritidshem för elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem.
 3. Förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen för barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Planering för att kunna möta alla olika situationer som ovanstående beslut kan ge upphov till pågår i alla våra verksamheter.

Permitterade vårdnadshavare

Är du permitterad och har frågor gällande ditt barns omsorg på förskola eller familjedaghem kan du vända dig direkt till förskolan/familjedaghemmet för att få svar på dina frågor.

Information till arrangörer av evenemang

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens förslag beslutat att allmänna sammankomster med fler än 50 personer inte ska få hållas tillsvidare. För arrangörer av evenemang med färre personer finns det underlag för att göra en bra riskbedömning. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

 

Smittspårning begränsar spridning av smitta

De personer som har varit i nära kontakt med någon som blivit sjuk i covid-19 kontaktas av Smittskyddenheten i Västra götalandsregion. Personerna får då information och förhållningsregler som till exempel att inte gå till skolan eller arbetet under inkubationstiden, att vara uppmärksam på symtom och snabbt kontakta vården.

Det görs också en bedömning om personen har varit smittsam eller inte under den tid som personen eventuellt varit på sin skola eller arbetsplats. Eventuella åtgärder görs bara om personen varit smittsam.

Lerums kommuns beredskap för sjukdomen covid-19

Sedan 28 februari finns en samverkansgrupp för Lerums kommuns arbete med covid-19. Inriktningen är bland annat att aktivt följa händelseutvecklingen och genomföra förberedande åtgärder, samordna arbetet och ha beredskap för att förstärka insatserna vid behov.

Alla verksamheter i kommunen genomför riskanalyser som ligger som underlag för en beredskapsplan. Beredskapsplanen utgår från olika scenarier. Vi ska garantera och säkra för samhället viktiga funktioner och vad som ska prioriteras, även vid stor personalfrånvaro på grund av covid-19.

Patientsekretess råder för den drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas. Övriga som finns i Lerums kommuns verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Vad kommunicerar Lerums kommun?

Eftersom patientsekretess gäller lämnar inte Lerums kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av Smittskydd Västra Götaland. Som en del i smittspårningen, kan Smittskydd Västra Götaland komma att kontakta Lerums kommuns verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Lerums kommun inte bryter patientsekretessen.

Fler länkar