Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för äldreboende

Från och med den 1 januari 2021 gäller dessa avgifter inom äldreomsorgen.

Avgifter för vård och omsorg som ingår i maxavgiften (max 2 139 kronor/ månad):

 • Vård och omsorg på särskilt boende    2 139 kronor/ månad
 • Hemtjänst                                         318 kronor/ timma
 • Trygghetstelefon                                299 kronor/ månad
 • Avlösarservice SoL* över 16 timmar    318 kronor/ timma
 • Korttidsvistelse SoL*                          71 kronor/ dygn
 • Hemsjukvård                                     322 kronor/ månad

För dig som bor på äldreboende (särskilt boende)

 • Kostavgift                                         3 997 kr/månad
 • Sondmat                                           1 500 kr/månad
 • Förbrukningsartiklar                          100 kr/månad (medboende)
 • Vård och omsorg                               2 139 kr/månad

Hyran är anpassad efter bruksvärdet. Läs mer om detta här.

För dig som bor på korttidsboende/växelvård

 • Kostavgift                                         133 kr/dygn
 • Vård och omsorg                               71 kr/dygn
 • Boendeavgift                                     72 kr/dygn

Avgiftstaxa

Avgiftstaxan för permanent boende består av hyra, kost, förbrukningsartiklar (endast medboende) och avgift för vård och omsorg.

På korttidsboende/växelvård uttages en dygnskostnad för kost, boendeavgift,  vård och omsorg.

Minimibelopp

Minimibeloppet är kopplat till prisbasbeloppet och ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

 • För ensamstående: 5 373 kronor/ månad.
 • För sammanboende: 4 540 kronor/ månad.
 • För ensamstående på särskilt boende: 6 648 kronor/ månad.
 • För sammanboende på särskilt boende: 5 815 kronor/ månad.
 • För personer under 65 år ökas minimibeloppet med 10 procent.

Prisbasbeloppet framräknas årligen av Statistiska centralbyrån och fastställs av regeringen.

Avgiftsutrymme

Från din nettoinkomst dras ditt förbehållsbelopp (minimibelopp och boendekostnad). Det utrymme som blir över kallas avgiftsutrymme. Inom detta utrymme betalar du avgifter för vård och omsorg, dock högst 2 139 kronor. Om avgiftsutrymmet blir 0 kronor eller mindre innebär detta att du inte behöver betala för vård och omsorg.  Däremot betalar man alltid för kost, hyra och förbrukningsartiklar på äldreboende samt för kost på korttidsboende/växelvård.

Hyra

Från och med den 1 september 2017 förändrades hyrorna och anpassades till bruksvärdet.

Förskottsbetalning av hyran gäller. För de som flyttade in före år 2005 gäller att hyran även fortsättningsvis betalas i efterskott.

Vid behov sökes bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Kost

Uttages med en fast månadsavgift i efterskott, för närvarande 3 997 kronor per månad, alternativt sondmat 1500 kronor per månad.

Förbrukningsartiklar (endast medboende)

Uttages med en fast månadsavgift i efterskott, för närvarande 100 kronor per månad. Avgiften avser att täcka kostnaden för bland annat toalett- och hushållspapper, tvättlappar, tvättmedel och städmaterial. Hygienartiklar bekostas av den boende.

Vård och omsorg

Uttages med ett belopp som motsvarar 53,92% av årligen fastställt prisbasbelopp per år delat med tolv. För år 2021 motsvarar detta 2 139 kronor per månad.

För att kunna tillgodose att den boende ej erlägger för hög avgift för vård och omsorg begärs utöver de uppgifter som automatiskt erhålls från riksförsäkringsverket även uppgifter från den enskilde på blanketten ”Inkomstförfrågan”.

Reducering av avgift

Är den boende bortrest för till exempel besök hos anhöriga erläggs hel avgift för de första sammanhängande sju dagarna. Avdraget sker månaden efter bortavaron.

Vid sjukhusvistelse nedsätts avgiften från första dygnet.

Om den gamla bostaden ej avvecklats kan lägsta hyran reduceras efter att hyreskostnaden kunnat styrkas med underlag samt att den boende har mindre än två prisbasbelopp i realiserbar förmögenhet, enligt regler på särskild blankett. Detta gäller under högst tre månader.

Vid dödsfall eller flytt betalas endast hyran fram till dess lägenheten är tömd och rengjord om kö finns till äldreboende, annars gäller en månads uppsägning.

Överklagande

Om den enskilde inte är nöjd med sitt avgiftsbeslut kan överklagande ske. I samband med avgiftsbeslutet meddelas vart man ska vända sig.

*Socialtjänstlagen