Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Myndighetsavdelningens verksamhet

I socialtjänstlagen finns bestämmelser om våra rättigheter till socialt stöd och om de skyldigheter kommunen har gentemot de människor som vistas i kommunen.

Bistånd

De stöd- och hjälpinsatser man kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd. I socialtjänstlagens bestämmelse om rätten till bistånd, ges rätt till insatser som motsvarar lägst en skälig levnadsnivå. Man kan ha rätt till bistånd till exempel i form av stöd och hjälp i hemmet, vård och omsorg, trygghetstelefon med mera. Frivillighet och självbestämmande är grunden för alla insatser som ges med stöd av socialtjänsten. Insatserna ska också utformas så att de tar tillvara den enskildes egna resurser.
Klicka här för att läsa mer om socialtjänstlagen

Att ansöka

En ansökan om bistånd kan vara muntlig eller skriftlig. När en ansökan har lämnats in ska en utredning inledas utan dröjsmål. En avvägning måste göras av biståndshandläggaren om hur akut behovet är av biståndsinsatser. Ett akut behov av bistånd ska kunna åtgärdas skyndsamt. I nya ärenden där ingen akut situation har uppstått är målet att inleda utredning inom en vecka och att beslut fattas inom två veckor. Utredningsarbetet består av behovsbedömning, dokumentation och beslutsfattande.

Att överklaga

Den som inte är nöjd med biståndsbeslutet kan överklaga genom så kallat förvaltningsbesvär. Handläggaren är skyldig att bistå den sökande vid ett överklagande.
Klicka här för att läsa mer om att överklaga beslut

Boendesamordnare

Boendesamordnaren har uppdraget att planera och erbjuda lägenheter på våra särskilda boenden till dem som har fått beslut om särskilt boende. Boendesamordnaren erbjuder även platser på korttidsboende och växelboende.