Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Myndighetsavdelningens verksamhet

Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen I socialtjänstlagen finns bestämmelser om våra rättigheter till socialt stöd och om de skyldigheter kommunen har gentemot de människor som vistas i kommunen.

De stöd- och hjälpinsatser man kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd. I socialtjänstlagens bestämmelse om rätten till bistånd, ges rätt till insatser som motsvarar lägst en skälig levnadsnivå. Man kan ha rätt till bistånd till exempel i form av stöd och hjälp i hemmet, vård och omsorg, trygghetslarm med mera. Den som inte är nöjd med biståndsbeslutet kan överklaga genom så kallat förvaltningsbesvär. Handläggaren är skyldig att bistå den sökande vid ett överklagande.

En ansökan om bistånd kan vara muntlig eller skriftlig. När en ansökan har lämnats in skall en utredning inledas utan dröjsmål. En avvägning måste göras av biståndshandläggaren om hur akut behovet är av biståndsinsatser. Ett akut behov av bistånd skall kunna åtgärdas över dagen. I nya ärenden där ingen akut situation har uppstått är målet att inleda utredning inom en vecka.

Frivillighet och självbestämmande är grunden för alla insatser som ges med stöd av socialtjänsten. Insatserna skall också utformas så att de tar tillvara den enskildes egna resurser.  

Inom biståndsenheten finns rutiner för handläggning och riktlinjer för biståndsbedömning. Dessa är ett viktigt stöd i arbetet, inte minst för nyanställda.

Utredningsarbetet består av behovsbedömning, dokumentation och beslutsfattande. Detta är de huvudsakliga arbetsuppgifterna både för biståndshandläggarna och för dem som arbetar med att lämna tillstånd för färdtjänst.

 Boendesamordnaren har det viktiga uppdraget att planera och erbjuda äldreboenden till dem som har fått det beviljat.