Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Värdegrund

Socialtjänstlagen (SOL) som styr äldreomsorgens verksamheter innehåller en nationell värdegrund för äldreomsorgen om ökat brukarinflytande med följande formulering.

Socialtjänstlagens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inrikta sig på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SOL 5 kap. §4).

Vad är en värdegrund?

En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra. I en verksamhet beskriver värdegrunden det förhållningssätt som personalen ska ha i sitt arbete.

Äldreomsorgen i Lerums kommun arbetar efter följande värdegrund:

  • Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är.
  • Vi upprättar en genomförandeplan i samråd med den äldre personen så han/hon är delaktig i hur omsorgen ska vara utformad.
  • Vi bemöter varje människa med respekt för hennes integritet och frihet att välja.
  • Vi värnar om att den äldre personen får leva sitt liv i enlighet med sin personlighet och identitet.
  • Vi bidrar till att stärka den äldre personens självkänsla och tilltro till sin egen förmåga.
  • Vi beaktar att den äldre personen befinner sig i beroendeställning och vi verkar alltid för ett respektfullt bemötande.
  • Vi ger insatser av god kvalitet genom att personalen som möter den äldre, i störta möjliga mån har lämplig utbildning och erfarenhet.
  • Vi arbetar på ett sätt som skapar förtroende och trygghet för den äldre.
  • Vi strävar efter att kunna ge både insatskontinuitet och personalkontinuitet.