Kvalitet

Lerums kommuns skolenheters systematiska kvalitetsarbete utgår från skolenheternas resultat. Dessa resultat värderas och analyseras av skolans personal. Utifrån resultaten och analyserna beslutas sedan om strategier och åtgärder för förbättrade resultat och för högre kvalitet.

I denna kvalitetsrapport beskrivs den befintliga verksamheten i den första delen, den ”allmänna delen”. I den strategiska delen beskrivs det utvecklingsarbete som pågår eller som planeras att påbörja under innevarande läsår. I årskurs 6 till 9 består kunskapsresultaten av betygsresultat.

Resultaten per ämne och andel elever som når målen i alla ämnen redovisas som andel elever (i procent) som nått kunskapskraven för betyget E. Meritvärdet är ett sammanräknat värde av elevens betyg i de 16 ämnen (av maximalt 18 st) där eleven har högst betyg (A = 20 p, B = 17,5 p, C = 15 p, D = 12,5 p, E = 10 p, F = 0 p).

I tabellen redovisas det genomsnittliga meritvärdet för skolans elevers slutbetyg från vårterminen i årskurs 9.För behörighet till gymnasiet krävs lägst betyget E i svenska, eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Därutöver krävs ytterligare ett antal godkända betyg i olika ämnen. Hur många betyg och i vilka ämnen beror på vilket gymnasieprogram det gäller. Enkätresultaten kommer från en elevenkät som är gemensam för alla GR’s (Göteborgsregionens kommunalförbund) kommuner. Svaren redovisas som ett index på en 100-gradig skala. NKI står för ”Nöjd kund index” och är resultaten på tre särskilda frågor som mäter hur den som svarar på enkäten uppfattar den totala kvaliteten i verksamheten. NKI-resultaten går inte att jämföra direkt med resultaten inom övriga områden beroende på frågornas konstruktion. NKI-värdet är så gott som alltid lägre än resultaten inom övriga områden.

/Anette Larsson, rektor skolenhet Alléskolan Ask, Malin Friberg, rektor skolenhet Alléskolan Bok

Mer information