Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Resursskolan i Lerum

Under hösten 2019 startar Lerums kommun en resursskola för elever i omfattande behov av stöd och anpassad lärmiljö. Trolig start är under oktober, beroende på när lokalerna kan stå färdiga. Elever kommer att skolas in successivt. Skolan kommer att vara belägen i Stenkullen och samarbete kommer att ske med den närliggande skolan Stenkulan.

Målgrupp

Målgrupp för resursskolan är elever hemmahörande i Lerums kommun som är i behov av en anpassad lärmiljö utifrån en varaktig och omfattande funktionsnedsättning relaterad till: 

  • förmåga till social kommunikation, social interaktion och social ömsesidighet
  • förmågan att utveckla, bevara och förstå relationer
  • omfattande svårigheter med att växla mellan aktiviteter, planering och organisation samt att hantera förändringar och oförutsägbarheter
  • begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter som stör funktionsförmågan i vardagen
  • starkt begränsade, fixerade intressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid
  • sensorisk över- eller underkänslighet

Resursskolan är till för elever där behoven av anpassningar i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön är så stora att de inte kan tillgodoses i den ordinarie skolmiljön, och där den kan utgör ett hinder för elevens lärande och personliga utveckling.

Intresseanmälan

Ansökningsprocess och urval till skolan sker genom att vårdnadshavare, som ett första steg skickar in en intresseanmälan till kommunen på blanketten, Intresseanmälan resursskola, senast den 15 juni 2019. 

Blanketten hittar du längst ner på sidan under ladda hem. 

Rektor för resursskolan kontaktar vårdnadshavare för ett informationsmöte. Vid detta möte kan beslut fattas om ansökan ska göras. Om ansökan görs tar personal på resursskolan kontakt med elevens nuvarande skola och underlag som behövs inför eventuell antagning till skolan hämtas in.

Att behoven är omfattande och varaktiga enligt ovanstående kriterier ska vara kartlagt, bedömt och dokumenterat i en utredning som innefattar en pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk bedömning. Detta ligger till grund för bedömningen om eleven ska antas till resursskolan. Ansökningen och utredningen granskas och bedöms av ett mottagningsteam bestående av rektor och elevhälsopersonal.

Frågor

Om du har frågor gällande resursskolan är du välkommen att kontakta Emilie Torbjörnsdotter, Rektor för resursskolan, från 3 juni, e-post emilie.torbjornsdotter@lerum.se eller Ingela Andersson, Verksamhetschef, e-post ingela.andersson@lerum.se, telefon 0302-52 14 85.