Alléskolans värdegrund

Alla vuxna och elever på Alléskolan Bok och Ask arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Denna genomsyrar skoldagen på alla lektioner, raster och luncher.

Genom att använda sig av värdegrunden skapas förutsättningar för en trygg, trivsam och positiv studiemiljö för elever, lärare och övrig personal.

Hänsyn

Hoppande barnPå Alléskolan visar alla hänsyn mot sig själv, mot andra och mot sin omgivning. Att visa hänsyn mot sig själv innebär t ex att alltid göra sitt bästa och tro på sin egen förmåga att lära och utvecklas. Att visa hänsyn mot andra innebär t ex att lyssna på vad andra säger och visa respekt för andras åsikter och olikheter. Att visa hänsyn mot sin omgivning innebär t ex att var rädd om bänkar, böcker och lokaler på skolan. Det kan också innebära att man håller rent och snyggt i klassrummet och korridoren.

Inflytande

Eleverna på Alléskolan har inflytande över sitt eget lärande genom att planera, finna arbetsformer för och utvärdera sitt arbete. Exempel på detta är loggbok, eget arbete, elevens val, val av redovisningssätt. Undervisningen ska sträva efter att utgå från elevernas intressen och förmågor i fråga om val av arbetsområden.
Eleverna deltar även i gemensamma beslut kring frågor som berör dem. Detta gör de på klassråd, enhetsråd och elevråd där frågor som rör deras skolarbete och arbetsmiljö behandlas. Det kan exempelvis handla om maten i matsalen, utbudet i biblioteket, arbetsmiljön på skolan, trygghet och trivsel eller miljöfrågor som eleverna kan uttrycka åsikter och önskemål om.
Föräldrarna har inflytande i arbetsenhetsråden där även elever och lärare deltar. På individnivå har föräldrarna möjlighet att påverka barnets lärande genom utvecklingssamtal och dialog med mentor och arbetslag.

Omtanke

På Alléskolan försöker vi skapa en miljö där vi kan stödja och uppmuntra varandra. Det innebär t ex att alla tar ansvar för att eleverna blir sedda och hörda på lektioner, raster och i matsalar. Att alla säger till lärare eller antimobbningsgruppen om någon blir kränkt.

Ansvar

För att det här ska fungerar krävs ett gemensamt ansvar från elever och personal på Alléskolan. Det innebär t ex att vi kommer väl förberedda med rätt material och i rätt tid till lektionerna. Det innebär också att vi uppmuntrar och hjälper varandra i skolarbetet. Var och en måste också hjälpas åt för att motverka kränkande behandling och använda ett vårdat språk. Det innebär t ex att man säger ifrån eller tillkallar någon vuxen om det uppstår en konflikt.