Elevrådets organisation

Alléskolan Bok och Alléskolan Ask har ett gemensamt elevråd.

Elevrådet består av 13 stycken elever där varje arbetslag från enheterna a-f är representerade med två stycken elever, i något fall tre. Av dessa elever har man valt en ordförande, en vice ordförande samt en sekreterare. Flera av elevrådets medlemmar är elevskyddsombud. Skolvärdinna/fritidspedagog samt en lärare är med för att stötta upp kring elevorganisationen.

Elevrådets uppgifter:

 • Att vara länken mellan klassen och elevrådet.
 • Att vara med och skapa de frågor som elevrådsrepresentanterna ska ha med sig till klasserna att diskutera.
 • Att bearbeta och sammanställa de svar på frågorna som klasserna har diskuterat.
 • Att rapportera de bearbetade och sammanställda svaren på frågorna till klasserna.
 • Att träffas varannan vecka.
 • Att hjälpa till vid planering och genomförandet av evenemang och dylikt.

Lärarnas uppgifter:

 • Att se till att frågorna från elevrådet prioriteras och verkligen tas upp och diskuteras på klassrådet.
 • Att aktivt stötta och hjälpa till på klassrådet så att de frågor som ska diskuteras verkligen diskuteras och att svaren dokumenteras och kommer tillbaka till elevrådet.
 • Att ta med veckans frågor till laget/klasserna ifall elevrådsrepresentanten inte varit närvarande på mötet och kan ta upp frågorna med klassen.
 • Ansvara för att klassrådsprotokollen skickas som e-post till skolvärdinnan.

Rektorernas uppgifter:

 • Att hålla sig uppdaterad med det som tas upp, diskuteras och beslutas på elevrådsmötena.