Samverkan hem och skola

Det finns olika former för samverkan mellan hem och skola, exempelvis gemensamma föräldramöten, klassmöten, Arbetsenhetsråd, Enhetsråd, Föräldrar i skolan, Utvecklingssamtal samt andra individuella kontakter.

Kontakten mellan skola och hem är ytterst angelägen. Det är skolan och i första hand klassföreståndare/mentor som har det primära ansvaret för att kontakt etableras. Ett förtroendefullt samarbete är en god grund att bygga skolarbetet på.

Tidig kontakt

Det är angeläget att klassföreståndare/mentor/studiehandledare i år 6 tar kontakt med målsman till varje elev så tidigt som möjligt vid höstterminens början. Detta första möte är inte ett utvecklingssamtal, utan det kommer senare under terminen.

Föräldramöte

Varje klass skall ha möte vid minst ett tillfälle under läsåret där föräldrarna är inbjudna.


AE-råd

Föräldrar, lärare och elever från arbetslaget träffas och tar upp aktuella frågor. Arbetsenhetsrådet blir för föräldrarna kontakten till enhetsrådet. När representanter i arbetsenhetsrådet har valts meddelas expeditionen om detta.

Skolenheternas gemensamma enhetsråd

En föräldrarepresentant från varje lag träffas tillsammans med rektorer, lärare och elevrådsrepresentanter 2 ggr/termin.

Föräldrar i skolan

Skolvärdinnan Pia Strömberg och arbetslaget planerar och genomför denna aktivitet för föräldrar i åk 6. Under en dag på höstterminen får du som förälder besöka skolan och ditt barns klass. Du visas runt och är givetvis välkommen att vara med på lektioner.

Utvecklingssamtal

Vid utvecklingssamtalet deltar klassföreståndare/mentor/studiehandledare, elev och föräldrar samtalar kring elevens utveckling i förhållande till de mål som finns i både kursplaner och läroplanen. Syftet med samtalet är att ge eleven stöd i sin fortsatta kunskapsutveckling och sociala utveckling. För att samtalet ska bli ett trepartssamtal präglat av respekt förbereder alla parter samtalet genom att läsa underlaget för samtalet i elevens IUP.

Utvecklingssamtal genomförs för alla elever en gång/termin och dokumenteras i eleven IUP (individuella utvecklingsplan) där dokumenteras även den skriftliga informationen. Utvecklingssamtalen äger rum på tider som passar båda vårdnadshavarna