Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamets arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsoteamet träffas regelbundet och har ett övergripande ansvar för båda skolenheternas elevhälsoarbete.

Frågor kring policy och utveckling lyfts på individ, grupp och organisationsnivå för att stödja eleven på bästa sätt.

Elevhälsoteamet består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, socialpedagog, studie- och yrkesvägledare, psykolog och rektor. Det finns också en skolläkare som regelbundet har mottagning på skolan och som elevhälsoteamet samverkar med. Dessa kompetenser skall med sina pedagogiska, medicinska, omvårdande, psykologiska och sociala perspektiv samverka för att bilda en helhetssyn kring elevhälsoarbetet på Alléskolan.

Elevhälsoteamets uppdrag Synliggöra sambandet mellan hälsa och lärande. Förebyggande, hälsofrämjande, stödjande och utredande arbete. Kartläggning och analys av åtgärder på individ, grupp och organisationsnivå. Policy och utvecklingsfrågor kring elevhälsa lyfts och diskuteras.

Elevhälsoteamet:

Länk till Västbus.