Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Almekärrsskolans föräldraförening

Almekärrsskolans föräldraförening (AFF) drivs på ideell basis av föräldrar till barn som går på Almekärrsskolan.

Föreningens verksamhet syftar till att samla in pengar och sedan fördela dessa så att de kommer Almekärrsskolans elever till del på ett sådant sätt att det berikar deras vardag i skolan. AFF:s verksamhet är helt åtskild från skolans och arbetet styrs och leds av en styrelse som bemannas av föräldrar till barn på Almekärrskolan.

Almekärrsdagen

AFF förfogar över en kassa varifrån elever, lärare och föräldrar kan ansöka om medel för till exempel inköp av utrustning till barnen, finansiering av resor under skoltid, finansiering av aktiviteter under skoltid, finansiering av lärarutbildning och föräldrautbildning med mera. AFF:s kassa fylls på i huvudsak genom arrangerandet av Almekärrsdagen, som genomförs årligen på våren. Intäkterna från Almekärrsdagen går oavkortat till AFF:s kassa.

Exempel på utrustning, aktiviteter, utbildning etcetera som AFF har finansierat under åren:

 • Almekärrsdagen (förtäring, lotteri, material för skyltar, med mera)
 • Leksaker, spel och sportredskap för eleverna att använda under rasterna
 • Keramikugn
 • Skoldisco
 • Musikanläggning bamba
 • Tågkort
 • Föreläsning för personal och föräldrar med Sofia Norberg.
 • Bidrag till de årliga skolutflykterna - åk 3 Forntidsbyn, åk 4 Universeum och åk 5 till Sparreviken
 • Ljusutsmyckning av skolan vid Advent

För att kunna erhålla medel ur AFF:s kassa måste man inkomma med en ansökan som tydligt anger VAD som ska finansieras, VARFÖR pengarna behövs och för VEM de behövs. Det är viktigt att AFF:s styrelse kan göra en bra bedömning av om ansökan motsvarar föreningens syften innan beslut tas om eventuell tilldelning av medel och därför vill vi att alla ansökningar görs med hjälp av en särskild blankett för ändamålet. Blanketten kan fås via AFF styrelse, klassföreståndarna, rektorerna eller föräldrarepresentanterna. För att AFF ska kunna godkänna en ansökan krävs att följande uppfylls:

 • Att pengarna till 100 procent kommer elever på Almekärrsskolan till del
 • Att pengarna avser utrustning, verksamhet eller utbildning som normalt inte bör eller kan finansieras av skolan (till exempel läroböcker)
 • Att den avsedda utrustningen, verksamheten eller utbildningen är godkänd av rektorerna på Almekärrsskolan och att samtycke finns från berörda lärare

 Ansökan skickas/lämnas till AFF:s styrelse.

AFF:s styrelse sammanträder 2-3 gånger per termin och mötena ägnas främst åt att behandla inkomna ansökningar om medel ur kassan och under vårterminen till att planera och organisera Almekärrsdagen. Styrelsens ledamöter väljs normalt på två år och klassrepresentanterna väljs för ett läsår i taget. Om du vill veta namnen på AFF:s styrelseledamöter kontaktar du din klass AFF-representant, klassföreståndaren eller rektorn.