Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Läxpolicy

Begreppet läxa regleras inte i läroplan eller skollag, men är något som är vanligt förekommande och ofta utgör en del av skolans verksamhet. Största delen av elevernas lärande ska dock ske i skolan.

 

Mål och syfte med läxor 

Almekärrsskolans mål och syfte med läxor är att ge eleverna ytterligare tillfälle
att befästa och fördjupa sina kunskaper, färdighetsträna moment, träna
studieteknik samt träna sig i att ta ansvar. Läxorna som ges ska vara väl
förberedda och vara i ett tydligt sammanhang med den undervisning som bedrivs
i klassen. Läxorna följs upp i skolan.

Elevansvar
Läroplanen föreskriver att skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större
ansvar och inflytande för sina studier(Lgr 11,s 18). Vi ser att läxor är ett av många
sätt att träna sig i att ta ansvar.

Gemensamt ansvar
Skolan ska informera föräldrarna om läxor och hur de bäst kan hjälpa sitt/sina
barn. Läxan ska i huvudsak klaras av utan särskilt stöd av vårdnadshavare. Vi ser
att läxor kan bli en länk mellan skola och hem och att ett föräldraengagemang är
något positivt som stödjer elevens lärande.

Exempel på läxor och dess syfte
Läsläxor: kontinuerlig lästräning för att uppnå flyt, utöka ordförråd samt att
träna läsförståelse
Skrivläxor: träna stavning, skrivregler, skriva berättelser eller faktatexter samt
bearbeta texter genom att skriva
Undersökande: intervjua någon, söka fakta eller undersöka något
Automatisering: tabellträning, glosor i engelska
Repetition: repetera något som vi arbetat med i skolan t ex genom att läsa en
faktatext
Förberedelse: att förbereda en muntlig presentation

Hemarbete
Ibland vill elever ta med påbörjade arbeten hem. Sådana hemarbeten är inte
läxor. Dock kan detta vara stödjande för elevernas utveckling av att ta ansvar för
sitt eget lärande.

Planerad ledighet
Vid planerad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas
igen (se ledighetsansökan). Dessa kursmoment ges I EFTERHAND och räknas inte
som läxa.


Denna policy medför att läxor inte nödvändigtvis delas ut regelbundet utan ges
då behov finns.