Elevhälsoteam

Skolan är till för alla barn och alla barn ska ges möjlighet att utvecklas. Målet är att skapa en fysisk och psykosocial miljö, där alla känner sig trygga och är delaktiga i sin egen utvecklingsprocess och sitt eget lärande. Detta är ett uppdrag för all personal på skolan.

Elevhälsoteamet är gemensamt för båda skolenheterna och har ett särskilt ansvar i att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Teamet består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, elevhälsopedagog samt skolkurator. Arbetet leds av respektive skolenhets rektor.

Specialpedagog

Caroline Björkman telefonnummer: 0302-52 16 46

Speciallärare

Therese Sundkvist telefonnummer: 0302- 52 15 07

Skolsköterska

Anita Helmersson: 0302-52 17 86

Skolläkare

 

Skolpsykolog

Malin Rolandsson telefonnummer : 0302- 52 13 11

Skolkurator

Madeleine Boström telefonnummer: 0302-52 13 43

Rektorer