Värdegrund

Alla barn är välkomna till vår förskola. Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång för utveckling. Konflikter är en naturlig del av mänskligt samspel som får oss att växa som individer.

 På vår förskola tolererar vi inga former av kränkande behandling! Det barn eller den vuxne som upplever att den blivit kränkt tar vi på allvar! Utgångspunkt är den kränktes upplevelser.   Barns samspel i skogen.Barns samspel i skogen. Foto av: Eivor Ahl 

Utvecklingsmål 

Utvecklingsmålen är utifrån vår Likabehandlingsplan för läsåret 2012 - 2013 förskolan. I vår plan skriver vi att oliktänkande och konflikter är en naturlig följd i barns sociala utveckling.

I vår nulägesbeskrivning har vi funnit att vi vill utveckla arbetet med barns inflytande i konflikthantering inom förskolan. Vi är alla överens om att hantera barn i affekt är oförenligt med gott förhållningssätt. Barn har i detta skede ingen förmåga att förstå eller sätta sig in i annan persons situation utan ser endast till sin egen situation eller oförrätt.

Att ta upp händelsen senare när barnet/en lugnat sig är bättre. Samtidigt vet vi att gruppen påverkas av den konflikt eller de konflikter som kan finnas i gruppen. Därför är också den gruppens angelägenhet. Med grupp menar vi att det kan se olika ut i olika situationer och efter barnens ålder. Det kan vara allt från de två-tre inblandande till hela gruppen.

För att öka barnens inflytande är det viktigt att involvera dem i besluten om hur konflikter ska lyftas i deras grupp.

  •   Hur vill jag som barn att man samtalar med mig vid händelser när vi gör/tycker olika?
  •   Hur vill jag bli tröstad?
  •  Hur ska vi lyfta en konflikt i vår grupp?

Genom att dokumentera med barnen -Vad har vi lärt oss av denna konflikten? ser vi att konflikten inte bara blir en lösning i själva konfliktsituationen utan också en förståelse för varandra och ett lärande för framtiden.