Arbetsenhetsråd

Arbetsenhetsråd och enhetsråd finns för att öka inflytandet för vårdnadshavare och barn/elever i såväl konkreta frågor som med långsiktiga.

Flicka med burk på huvudet.Flicka med burk på huvudet. Foto av: Eivor AhlCristian Fabbi på besökBesök på förskolan Foto av: Eivor Ahl

Arbetsenhetsråd

Det finns ett arbetsenhetsråd för varje hus på förskolan och för varje arbetslag på skolan. Det består av föräldrarepresentanter, lärare och i skolan även av elever.

Arbetsenhetsrådet är ett samtalsforum, i syfte att i dialog och samråd hantera frågor som ligger nära barnens/elevernas vardag. Råden träffas en gång per termin.

Enhetsrådet

Enhetsrådet består av sex föräldrarepresentanter från skolan, (tre föräldrar per gård) samt lika många från förskolorna, en förälder per förskola. Dessutom ingår fyra personalrepresentanter från förskola och skola, samt två elevrepresentanter i enhetsrådet.

Enhetsrådets syfte är att i dialog och samråd hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor. Det kan gälla frågor rörande budget, lokal arbetsplan, utvärdering och framtidsfrågor. Inflytandet omfattar inte frågor rörande enskilda barn, elever eller personal.