Aspenässkolan

Aspenässkolan är en F-5 skola med cirka 355 elever som, ligger vid sjön Aspen i västra Lerum.

På Aspenässkolan når vi en hög måluppfyllelse, såväl när det gäller trivsel och trygghet som ämneskunskaper. Våra goda resultat ger oss möjlighet att utvecklas och förbättra oss på en högre nivå inom skolutveckling och lärande. Vår vision är att vara en skola med pedagogisk framåtanda och ett elevresultat i världsklass

På våra verksamhetsbesök i skolan ser vi ett tillåtande klimat, glädje, arbetsro och fina relationer mellan elever och pedagoger. Vi ser pedagoger med ett stort engagemang och intresse för undervisning.

Vår skola har i år 355 elever och vår infrastruktur är uppbyggd så att samtliga arbetslag har en arbetslagsledare, vars uppdrag bland annat är att vara en länk mellan arbetslaget, enskild pedagog och skolenhetens ledning. Arbetslagen träffas en gång per vecka. Varje elev har en mentor, vars ansvar är att följa upp, dokumentera och återkoppla elevens utveckling till elev och vårdnadshavare.

Skolans ledningsgrupp träffas varannan vecka för att föra en dialog kring aktuella frågeställningar och skolenheternas utvecklingsfrågor. Vi har fyra förstelärare med olika kompetenser som ingår i ledningsgruppen. Tanken med detta är att frågor som rör skolutveckling inte ska diskuteras i ett separat forum, utan genomsyra hela verksamheten. De fyra förstelärarna träffas även varannan vecka, då det inte är ledningsgruppsmöten, i ett eget forum där de diskuterar och fördelar skolutvecklingsfrågor utifrån sina specifika uppdrag och kompetenser.

Varje vecka varvas pedagogiska caféer, med grundskole- respektive fritidskonferenser, vilka är forum för kollegialt lärande och intern kompetensutveckling.

Elevhälsa och arbetslag träffas var 5:e vecka i 1-1,5 timme på arbetslagsmötet, enligt ett rullande schema. EHT:s samtliga professioner och rektor deltar. Arbetslaget förbereder vilket ärende man önskar lyfta och e-postar dagordningen för avstämning till specialpedagog cirka en vecka före mötet.

Som rektorer ser vi det därför som vår viktigaste uppgift att samordna arbetet i skolan så att alla lärare ges möjlighet att bli professionella och förmår anpassa undervisningen till de elever som finns i vår skola. Alla elever skall utifrån ålder och mognad ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över sitt lärande och ges möjlighet att utveckla de entreprenöriella förmågor och kompetenser som vi ser är viktiga redskap i vårt samhälle.

Trycker du på länken nedan så kommer du till en välkomstfilm på YouTube
Välkomna till Aspenässskolan alla förskoleklasselever 

Maria Johansson & Lotta Larsson

Rektorer Aspenässkolan