Alla kan vara med och påverka

I läroplanen för förskolan och i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet framgår betydelsen av samverkan med föräldrar/vårdnadshavare samt elever.

Bestämmelser om föräldrainflytande finns också i skollagen och grundskoleförordningen.

Ökad helhetssyn

Kvinna med sitt barn i sandlådanFöräldra- och elevinflytandet skall syfta till att utveckla verksamheten och bidra till en ökad helhetssyn på barn- och ungdomars lärande och utveckling. Avsikten är att på så sätt åstadkomma mesta möjliga utveckling och lärande för alla barn och elever.

Skolledningens ansvar

För att ge barn, ungdomar, personal och vårdnadshavare möjlighet att påverka sin situation och de verksamheter man berörs av krävs att respektive enhet är tydlig beträffande mål, innehåll, arbetsformer samt gränser för inflytande och påverkan. Det är skolledningens ansvar att se till att föräldra- och elevinflytandet kommer till stånd.

Föräldrasamverkan i enhetsråd

Föräldrasamverkan i Aspenäsenheten sker i enhetsrådet som består av representanter för alla arbetsenheter, både inom skolan och förskolan. Samverkan sker också i varje Arbetsenhet i så kallade Arbetsenhetsråd. Utgångspunkten för denna uppdelning är att varje fråga skall kunna behandlas så nära den berörda verksamheten som möjligt.

Via Unikum får ni protokollen från enhetsråden.

Kommunstyrelsen ordförande Anna Lena Holberg har beslutat att vi två gånger per år skall ha öppna möten för våra vårdnadshavare. Dessa möten kommer att ersätta vårt tidigare Sektorsråd.