Hur man väljer skola

Det finns både kommunala och fristående skolor att välja mellan i vår kommun. Inför valet bjuder de kommunala skolorna till informationsmöten där skolorna berättar mer om skolan och dess inriktning.

Val av skola sker när barnet ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 och sedan i årskurs 6. Elever som går i F-9-skolorna Ljungviksskolan, Lekstorpskolan, Röselidsskolan och Stenkulan behöver inte välja skola igen.
Förskoleklassen är en frivillig skolform för barn från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Som sexåring har barnet rätt att börja i årskurs 1.
Om eleven inte deltagit i förskoleklassen görs valet av skola i samband med att barnet ska börja i årskurs 1.

När görs valen? 

Valet till förskoleklass eller årskurs 1 kommer att kunna göras tidigast i januari 2017.Val till årskurs 6 kommer sedan att kunna göras under februari 2017.

Det finns 14 kommunala och två fristående skolor att välja mellan i vår kommun. För att göra det lättare för er att välja bjuder vi in tillinformationsmöten där vi berättar mer om varje skola och dess inriktning. All information, ansökningsblankett samt datum och tider för informationsmöten, hittar du i dokumenten Val av skola - informationsblad och Val av skola - blankett, längst ner på denna sida.

Principer för skolplacering i Lerums kommun

Huvudregeln är att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om det finns fler sökande än platser och den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska kommunen enligt skollagen placera eleven vid en annan skolenhet (första stycket 9 kap. 15 § och 10 kap. 30 §).

Urvalsgrunder vid placering 

Om antalet platser på en kommunal skola är färre än antalet sökande, görs ett urval enligt några förutbestämda principer.

  • Placering enligt den relativa närhetsprincipen. Den relativa närhetsprincipen innebär att om två elever valt samma skola och bara en av eleverna kan beredas plats, så har den elev företräde som har längst skolväg till övriga alternativ. Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på gång- eller cykelvägar - inte fågelvägen. Hänsyn tas till de vägar som av kommunen är klassade som trafikfarliga.

I exemplet nedan har båda elev A och B valt skola Y i första hand. Skola Y ligger närmast för både elev A och B, men elev B har relativt närmast till skola Y och får platsen, eftersom det skulle bli längre för elev B att gå till skola X.

 

  • Elev med dokumenterade särskilda behov av social karaktär, vilka bedöms utgöra synnerliga skäl för att bli placerad vid vald skolenhet. Kommunen gör bedömningen och beslut fattas av verksamhetschef.

Beslut om placering som fattats enligt närhetsprincipen kan endast överklagas med laglighetsprövning till Förvaltningsrätten. Genom laglighetsprövning prövas beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Det kan inte överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Elever som flyttar in under terminen och därför inte gör sitt skolval under skolvalsperioden väljer också utifrån huvudregeln om fritt skolval. I den mån vald skola inte har plats erbjuds eleven en annan närliggande skola. Sådant beslut om placering grundas på skollagen 10 kap. 30 § andra stycket om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen och kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd, som prövar lämpligheten av beslutet.