Berghultsenheten

Vi erbjuder verksamhet och utbildning för barn mellan 1 och 12 år. Vi har tre förskolor och en grundskola, F-5, med fritidshem och fritidsklubb. På enheten arbetar ca 65 pedagoger.

Våra två förskolor är: Berghults förskola som ligger i anslutning till Berghultsskolan samt Nordåsens förskola som ligger i Nordåsens bostadsområde. Vi har ca 170 barn på våra förskolor.

Det kompetenta barnet

Barn i höstväderVi arbetar utifrån en tro på det kompetenta barnet. Planering och aktiviteter utgår från barnens behov. Vi låter leken få stort utrymme, det är i barns lek som mycket av utvecklingen och lärandet sker. Genom leken tränar barnet olika förmågor, bland annat språk, motorik, turtagning och matematisk uppfattning. Alla våra förskolor har skog på nära håll vilket vi gärna utnyttjar. Vi arbetar med utomhuspedagogik samt miljö- och hälsoarbete.

Utvekling och engagemang

Som utvecklingsredskap använder vi oss av Ecers; ett mätinstrument för förskoleverksamhetens kvalitet samt aktionsforskning; ett sätt att utveckla verksamheten beroende på den specifika avdelningens behov. På vår enhet har vi engagerade pedagoger som vill och tar ett stort ansvar för våra prioriterade målområden. Genom att vi arbetar med Aktionsforskning i förskolan och arbetslagens egna prioriterade mål (APM), utifrån de nationella och kommunala målen, når vi ett stort engagemang. Våra pedagoger har ett engagemang för olika pedagogiska frågor samt ett intresse för att samverka och utbyta idéer med varandra. Att arbeta med arbetslag och barn/elevers lärande under hela dagen är också en av anledningarna till att måluppfyllelsen är god. Många vuxna med olika kompetenser finns runt barnen.

Dealktighet och samverkan

Vi arbetar mycket med barn/elevers delaktighet, dels på grupp nivå men också i olika råd. Att alla förstår vad vi skall göra och varför är viktigt. Samverkan med våra vårdnadshavare är också av bra kvalité, de kommer t.ex. på utvecklingssamtalen och på övriga träffar samt har en stor vilja och engagemang i vårt arbete med deras barn. Vi i förskola, skola och fritids arbetar tillsammans med barnens utveckling.