Skolhälsovård

Skolsköterskan ingår i Elevhälsoteamet tillsammans med rektor, specialpedagog, skolkurator och skolpsykolog.

Skolsköterskans huvudsakliga arbetsuppgift är att genomföra hälsoundersökningar enligt Lerums kommuns basprogram. Målet är att bedriva en förebyggande hälsovård genom information om den egna kroppen och sambandet mellan hur vi lever och mår. Detta görs till exempel genom att regelbundet träffa eleverna vid planerade hälsobesök, enskilda samtal och i grupp.

Hälsoundersökningar enligt fastställt program

  • F-klass: Inbjudan till hälsobesök med vårdnadshavare. Syn- och hörseltest, längd- och viktmätning samt uppföljning av ifylld hälsoblankett
  • År 1 Eventuella uppföljningar
  • År 2 Syntest. Längd- och viktmätning. Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • År 3 Eventuella uppföljningar
  • År 4 Syntest. Längd- och viktmätning, ryggkontroll, hälsosamtal och uppföljning av ifylld hälsoblankett.
  • År 5 Gruppträffar med pojkar och flickor var för sig. Samtal om puberteten, vad som händer i kroppen och om känslor och tankar.

Uppföljningar av olika slag sker kontinuerligt under skoltiden.

Kontakt

Skolsköterska: Helena Jerhamre

På skolan tisdagar

Telefon: 0302- 52 18 27

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt och är skyldiga att föra journal.